พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จ.สุรินทร์

07 ก.ค. 2564

3 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดสุรินทร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


วันนี้ เวลา 08.57 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 2 อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จังหวัดสุรินทร์ เปิดทำการสอนระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับประถมศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียน 161 คน ซึ่งได้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ในการส่งเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษา มีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 10 คน สำเร็จการศึกษาแล้ว 17 คน หนึ่งในจำนวนนี้ได้กลับมาเป็นครูตชด. ประจำโรงเรียน และมีการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า เพื่อช่วยเหลือรุ่นน้อง โดยมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี มีศิษย์เก่า 1 คน กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นับเป็นแรงบันดาลใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง


ในการนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมห้องพยาบาล , การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน , การแปรรูปอาหาร เชือกฟางมัดก้อน ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก และผ้าไหม จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในชุมชน สำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ดำเนินงาน 3 กิจกรรม ได้แก่ ประมง ปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ โดยโรงเรียนได้ขยายการพัฒนาไปสู่ชุมชน เช่น ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว , อบรมให้กับผู้ปกครองทำบัญชีต้นกล้า หรือการบันทึก บัญชีในครัวเรือน , ลงเยี่ยมบ้านนักเรียน และให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเอง และการป้องกันโรคโควิด-19 ทำให้ชุมชนมีความเข็มแข็ง เกิดการพัฒนาช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชน และโรงเรียนไปพร้อมๆ กัน


จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมฝึกอาชีพการซ่อมจักรยาน , ห้องสมุด และห้องเรียนอัจฉริยะด้านภาษาไทย ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ กิ่งกาชาดอำเภอปราสาท และจิตอาสากิ่งกาชาดครูสอนภาษาไทย เข้ามาสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย แก้ไขปัญหาการอ่านการเขียน พร้อมทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์ และกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลอก


ในการนี้ พระราชทานพระราโชวาท เรื่องการสอนวิชาสหกรณ์ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชานแดน ว่าเป็นจุดเด่น ที่ทำให้นักเรียนได้รับความรู้หลายด้าน นอกจากนี้ในช่วงนี้ที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ควรเปิดห้องสมุดให้นักเรียน และประชาชนเข้ามาอ่านหนังสือเพื่อเพิ่มความรู้


ต่อมา เวลา 12.57 น. ทรงติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง อำเภอพนมดงรัก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)ซึ่งอยู่ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 อยู่ห่างจากชายแดนกัมพูชา ประมาณ 6 กิโลเมตร เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 126 คน


โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ และศิษย์เก่าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานผลการเรียน และการทำงาน ซึ่งกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา,อุดมศึกษา 9 คน และสำเร็จการศึกษา 28 คน ศิษย์เก่า คือ นายแพทย์เวฬุวัน อินทอง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งกราบบังคมทูลรายงานว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วย โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลนาโพธิ์ต่อไป


ทั้งนี้โรงเรียนดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฉบับที่ 5 ได้ผลดีในหลายด้าน อาทิ คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-net และ NT ปีการศึกษา 2563 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา ส่วนกิจกรรมสหกรณ์ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย กิจกรรมส่งเสริมการออม และระบบสหกรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดบันทึกรายงานการประชุมสหกรณ์นักเรียน ระดับจังหวัด ประจำปี 2563


ในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมฝึกอาชีพ การทำไข่เค็มสมุนไพร ,ปลาดุกร้า ,ปลาดุกแดดเดียว , แหนมเห็ด ที่ปราชญ์ชาวบ้านได้สอนแปรรูปผลิตภัณฑ์การทอเสื่อกก ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น จัดกิจกรรม "รำปัญโจลมะม๊วต" เป็นพิธีกรรมความเชื่อของชนเผ่าเขมร ที่สืบทอดมาแต่โบราณ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วย ส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จัดกิจกรรมเกษตรผสมผสาน ปลูกไม้ผล พืชผักสวนครัว และถั่วเมล็ดแห้ง กิจกรรมปศุสัตว์ เลี้ยงไก่ไข่แบบกรงตับ ,ไก่ไข่พันธุ์เนื้อ , กบ, สุกร , เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ และถ่ายทอดความรู้ไปยังชุมชน ในปี 2562ได้รับรางวัลกิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับจังหวัด


พร้อมกันนี้ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริ ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2556 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง ประกอบด้วย 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านทัพไทย อำเภอปราสาท , ชุมชนบ้านว่าน อำเภอจอมพระ , ชุมชนบ้านน้อย อำเภอศรีณรงค์ , ชุมชนบ้านทุ่งราม อำเภอศรีขรภูมิ , ชุมชนบ้านตากแดด อำเภอเขวาสินรินทร์ และชุมชนบ้านดงมัน อำเภอเมือง ผลิตภัณฑ์เด่นแต่ละชุมชน มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ อาทิ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ , ผลงานหัตถกรรมจักรสาน และผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์


โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท เรื่องสุขอนามัยในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขอให้เพิ่มความระมัดระวัง และรักษาความสะอาดเป็นพิเศษ

ข่าวยอดนิยม