พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นประธานการประชุมคกก.มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ และสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

15 มิ.ย. 2564

45 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้


วันนี้ เวลา 09.02 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ มูลนิธิ สอวน. โดยมีวาระการประชุม อาทิ การจัดงาน "2 ทศวรรษ นำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้า ฯ สู่โอลิมปิกวิชาการส่วนภูมิภาค, รายงานสรุปการดำเนินงานค่าย สอวน., จัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563, การดำเนินงานในรอบปี 2564 ในส่วนของการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ, โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของมูลนิธิฯ โครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ


รวมทั้งการมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564 ปัจจุบัน มูลนิธิ สอวน. มุ่งเน้นการอบรมครู เพื่อสร้างความเข้าใจ และสามารถอบรมนักเรียนในค่ายต่อไปได้ ทั้งยังขยายการจัดค่ายในโรงเรียน เพิ่มเติมจากค่ายในมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอบรม ให้นักเรียนมีความรู้ และมีจำนวนมากยิ่งขึ้น


ต่อมา เวลา 17.55 น. เสด็จออกเป็นการส่วนพระองค์ ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 33 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) มีผู้บริหารสถาบันฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ณ ห้องประชุม 912 ชั้น 9 อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย


สำหรับระเบียบวาระการประชุมมี 3 วาระ ที่สำคัญ ได้แก่ การรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 , การวางแผนอัตรากำลังบุคลากรสถาบัน ประจำปี 2564-2568 , การบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่างกรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย


นอกจากนี้ยังการแต่งตั้ง คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่มีกรรมการสภาสถาบันเป็นองค์ประกอบ อาทิ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการการเงิน คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ งานสถาบัน คณะกรรมการธรรมาภิบาล และจริยธรรม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตามกฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 รวมถึงการรายงานเรื่อง บทบาทของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ในการเป็นจิตอาสาช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


ทั้งนี้ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มีวิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นสูง ที่มีผลผลิตทางวิชาการ นวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ ดำเนินงานพัฒนาโครงการวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยต่างๆ ตลอดจนจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานระหว่างทีมวิจัย เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ ให้เป็นที่ยอมรับนำไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไป

ข่าวยอดนิยม