พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจใน ประจวบคีรีขันธ์-เพชรบุรี

03 มิ.ย. 2564

36 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี


วันนี้ เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาเริง วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทอดพระเนตรความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เป็นโรงเรียนลำดับที่ 1016 ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อนุมัติให้จัดตั้งขึ้น เพื่อให้เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร มีโอกาสทางการศึกษา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา


ในการนี้มีพระราชดำริ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาเรื่องกฎระเบียบ ช่วยสร้างสะพานข้ามลำน้ำ ทำถนน ที่ไม่ต้องตัดต้นไม้มากเกินไป เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคม และประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ติดตั้งอุปกรณ์ที่จะทำให้ไฟฟ้ากระแส ใช้งานได้เสถียรขึ้น เพื่อให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ และใช้สื่อการสอนต่างๆ ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


ด้านการศึกษา เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ ใช้ภาษาชนเผ่าในชีวิตประจำวัน ทำให้การสื่อสารภาษาไทยไม่คล่อง ทางโรงเรียนดำเนินการแก้ไข โดยเน้นสอนวิชาภาษาไทย แบบแจกลูกสะกดคำ คัดลายมือ เขียนตามคำบอก ทำให้นักเรียนอ่านและเขียนได้ดีขึ้น


นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ให้แก่เด็กที่มีความบกพร่อง ทางสติปัญญาและร่างกาย เช่น ออทิสติก และโปลิโอ ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาร่วมในห้องเรียนปกติ ควบคู่กับการเสริมสร้างสุขอนามัยให้แก่เด็กทุกคน โดยจัดนมเสริมให้ดื่มทุกเช้า และแนะนำให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญ ของการรับประทานอาหารที่มีประโชยน์ อีกทั้งเสริมสร้างความรู้ด้านการเกษตร การปศุสัตว์ และการแปรรูปผลผลิต ให้แก่นักเรียน พร้อมขยายองค์ความรู้สู่ชุมชน เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอด สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว


โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท เรื่อง ความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ในการศึกษาหาความรู้ โดยถ้าไม่สามารถอ่าน หรือเขียนภาษาไทยได้ ก็จะเป็นปัญหาต่อการศึกษา


ต่อมา เวลา 13.04 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงศึกษาทดลอง ศักยภาพของหญ้าแฝก ในการพัฒนาดินที่แข็งเป็นดาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดำเนินงานด้านการพัฒนา ตามแนวพระราชดำริ คือ "ฟื้นดิน คืนป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต" มีศูนย์สาขา 2 แห่ง คือ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี จากการพัฒนามากว่า 38 ปี สามารถขยายผลสู่ประชาชนในพื้นที่รอบศูนย์ฯ และผู้ที่สนใจ โดยผู้ผ่านการฝึกอบรม สามารถพัฒนา ต่อยอด จัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพได้ นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมสาธิต การวางแผนการผลิต ส่งเสริมด้านการตลาด ซึ่งเป็นการต่อยอดการพัฒนา ตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ที่แน่นอน มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน


จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรลานจำหน่ายต้นไม้ และสินค้าเกษตร ที่จัดจำหน่ายพันธุ์ไม้ในราคาย่อมเยา และมีพันธุ์ไม้ให้ผู้สนใจนำไปปลูก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ ต้นกระถินณรงค์ , ต้นกระซิก และต้นจามจุรี ส่วนพันธุ์ไม้ที่เป็นที่นิยม คือ มะพร้าวน้ำหอมพันธุ์เตี้ย , ไทรเกาหลี , พะยูง , ชะอม รวมถึง ปุ๋ยมูลไส้เดือน และน้ำส้มควันไม้ ซึ่งนักเรียนและครูจากศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท นำมาจำหน่ายเป็นรายได้เสริม นอกจากนี้ ยังมีร้านค้าสวัสดิการ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์จากชุมชน กลุ่มหัตถกรรม และผลผลิตจากศูนย์ฯ ในราคาย่อมเยา


ในการนี้ทรงติดตามการพัฒนาฟื้นฟูสภาพดินและหญ้าแฝก จากสภาพดินที่เสื่อมโทรม หน้าดินถูกชะล้าง ไม่สามารถเพาะปลูกได้ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน ได้น้อมนำพระราชดำริ ในการศึกษา ทดลอง วิจัย ปรับปรุงบำรุงดิน โดยใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด น้ำหมักชีวภาพ และใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก ปรับปรุงสภาพดินแข็ง ปัจจุบันสามารถเพาะปลูกพืชผัก และไม้ผล ซึ่งให้ผลผลิตเป็นอย่างดี นอกจากนี้กรมวิชาการเกษตร ได้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พืชสมุนไพร ไม้หายาก และไม้เศรษฐกิจ พร้อมจัดทำแปลงตัวอย่างสาธิต การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้การทำเกษตรแบบผสมผสาน , เกษตรอินทรีย์ พร้อมขยายผล ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับชุมชนโดยรอบศูนย์ฯ 29 หมู่บ้าน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน


โดยกรมชลประทานได้ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง และสนับสนุน กิจกรรมของศูนย์ฯ รวมทั้งการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทราย , โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปด และโครงการอ่างเก็บน้ำเขากระปุก นอกจากนี้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ปลูก "ป่าเปียก" หรือ "ภูเขาป่า" เพิ่มความชุ่มชื้น ป้องกันไฟป่าในระยะยาว และปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งสามารถฟื้นฟูสภาพป่า ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลายทางชีวภาพ โดยพบสัตว์ป่า และนกมากถึง 92 ชนิด นอกจากนี้ยังได้เพาะเลี้ยง และขยายพันธุ์สัตว์ป่า 45 ชนิด ซึ่งสัตว์ป่าที่พบมากในพื้นที่ คือ เนื้อทราย


โอกาสนี้ ทรงเปิดอาคารศูนย์แสดงสินค้า และจำหน่ายสินค้าของเกษตรกร ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดสร้างขึ้น เพื่อสนองพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานไว้ เมื่อปี 2539 เพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ในระยะแรกเป็นเพียงร้านค้าสวัสดิการขนาดเล็ก ภายหลัง สำนักงาน กปร. สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารฯ เพื่อเป็นสถานที่รองรับผลผลิตทางการเกษตร ของเกษตรกรในพื้นที่ และเกษตรกรทั่วไป รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรและสินค้าอื่น ๆ ตามหลักการ "การตลาดนำการผลิต" ปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มหัตถกรรม จากจังหวัดต่างๆ นำสินค้ามาวางจำหน่าย รวมถึงผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง 6 แห่ง ทั่วประเทศ


โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราโชวาสแก่คณะผู้ดำเนินงาน โดยทรงชื่นชมที่ทุกหน่วยงานร่วมมือกัน ช่วยเหลือประชาชน ทำให้งานต่าง ๆ สำเร็จด้วยดี

ข่าวยอดนิยม