พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นประธานการประชุมมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และ มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ประจำปี 2564

27 พ.ค. 2564

24 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ประจำปี 2564


วันนี้เวลา 08.54 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 มีระเบียบวาระแจ้งเพื่อทราบ อาทิ การดำเนินงานของมูลนิธิฯในรอบปีที่ผ่านมา , การมอบทุนการศึกษา , การรายงานผลการจัดจำหน่ายหนังสือพระราชนิพนธ์ ในรูปแบบดิจิตัล และสิ่งพิมพ์อื่นๆ , การรายงานเรื่อง การจัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ เพื่อนำรายได้สมทบทุน มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ของบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) , รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 ครบรอบ 10 ปี , การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา รวมถึงเรื่องการพิจารณาอนุมัติงบดุลและรายงานรายรับ รายจ่ายของมูลนิธิฯ ประจำปี 2563


มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2522 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสที่ทรงสำเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาจารึกภาษาตะวันออก) จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันมูลนิธิ ได้ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาทุกระดับชั้น ตั้งแต่ประถมศึกษาถึงอุดมศึกษาทั่วประเทศ เริ่มให้ทุนตั้งแต่ปี 2525 จนถึงปีการศึกษา 2563 รวมระยะเวลา 39 ปี ที่ผ่านมาได้มอบทุนการศึกษาแล้ว 29,300 ทุน เป็นเงินกว่า 443,000,000 บาท


ต่อมาเวลา 17.35 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2564 ของคณะกรรมการมูลนิธิ สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ผ่านสื่ออิเล็อทรอนิกส์ (ออนไลน์) มีวาระการประชุม รวม 5 วาระ อาทิ การรับรองรายงานการประชุมประจำปี 2563 , การรายงานผลการดำเนินงานของสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ , การรายงานความคืบหน้าการให้บริการผู้ป่วย และจำนวนบุคลากรของโรงพยาบาลสถาบันฯ , การรายงานความคืบหน้า ของอนุกรรมการฝ่ายป้องกันโรคไตเรื้อรัง ฝ่ายงานวิจัย ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการพิจารณารับรอง งบดุลประจำปี 2563 , การแต่งตั้งกรรมการใหม่ ทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่าง และเรื่องอื่นๆ เป็นต้น


มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2550 เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ เริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 ในการส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาผู้ป่วย การฝึกอบรมและค้นคว้าวิจัยของแพทย์โรคไต การให้คำปรึกษาด้านการพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาล ตลอดจนร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

ข่าวยอดนิยม