พระราชสำนัก

ม.จ.มงคลเฉลิม ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ทรงจุดเทียนรุ่ง ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา

26 พ.ค. 2564

24 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ทรงจุดเทียนรุ่ง ที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา


วันนี้ เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ทรงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา และทรงจุดเทียนในโคม เพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาส จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย ที่พระอารามหลวง ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ,วัดบวรนิเวศวิหาร, วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม, วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และวัดนิเวศธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอุทิศไว้


วันวิสาขบูชา เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทั้ง 3 เหตุการณ์ ได้เวียนมาบรรจบตรงกันในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ด้วยหลักธรรมคำสอนที่เน้นทำความดี ละเว้นความชั่วทั้งปวง ตลอดจนมีเมตตาธรรม ขันติธรรมต่อมวลมนุษย์ด้วยกัน เพื่อให้เกิดสันติสุขในโลก องค์การสหประชาชาติ จึงประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลก ร่วมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ และน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนที่ดีงาม

ข่าวยอดนิยม