พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จ.สระแก้ว

13 พ.ค. 2564

36 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบออนไลน์


วันนี้ เวลา 08.59 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบออนไลน์ ถ่ายทอดจากวังสระปทุม


ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 138 คน ในปีการศึกษา 2563 ที่โรงเรียนต้องหยุดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 จึงได้มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอน โดย ครู ตชด. ได้เข้าพื้นที่หมู่บ้านรับผิดชอบเพื่อสอนหนังสือ และนำผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ไปมอบให้แก่ครอบครัวของนักเรียน


ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานคำแนะนำ เกี่ยวกับการวางแผนการศึกษา แก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สำหรับการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ในด้านวิชาการ ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนจัดสอนเสริมเพิ่มเติมในทุกวัน ควบคู่กับการนำสื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนดีขึ้น


และเพื่อเป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียน ได้มีการนำผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มาประกอบเลี้ยงเพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบตามหลักโภชนาการ นอกจากนี้ ยังเป็นโรงเรียนต้นแบบในการประดิษฐ์ "ตู้ฟักไข่" ที่ ครู ตชด.นำตู้เย็นเก่ามาประยุกต์ ปรับเปลี่ยนให้เกิดประโยชน์ และได้ขยายผลไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว อีก 12 แห่ง ตามพระราชกระแส ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องไก่ครบวงจร และยังแจกจ่ายลูกไก่ ให้แก่ผู้ปกครอง เพื่อนำไปเลี้ยงในครัวเรือน เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่ง


นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือ จากวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จัดอบรมวิชาชีพซ่อมจักรยาน ซึ่งเป็นพาหนะหลักที่นักเรียนส่วนใหญ่ ใช้เดินทางไปโรงเรียน ส่วนด้านการขยายผลสู่ชุมชน มีการถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกไผ่ การทำตลาดให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่ และแปรรูปอำเภอวังสมบูรณ์ ที่มีผลิตภัณฑ์หน่อไม้สด หน่อไม้ดอง ข้าวเกรียบหน่อไม้ และหน่อไม้ต้มพร้อมรับประทาน สามารถช่วยกระจายรายได้ ให้แก่คนในชุมชนอีกทางหนึ่ง


ต่อมาเวลา 10.45 น. ทรงติดตามผลการดำเนินงาน ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่ ในรูปแบบออนไลน์ โดยทางโรงเรียนเปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 101 คน ซึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยด้านการเรียนการสอน รวมทั้งสุขภาพของครูและเด็กนักเรียน จึงพระราชทานถุงยังชีพเพื่อการศึกษา โรงเรียน กพด.ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 แก่เด็กนักเรียน ซึ่งมีใบงานเรียน, เมล็ดพันธุ์พืช รวมทั้งของใช้ส่วนตัว โดยโรงเรียนฯ มีมาตรการการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด ด้วยการจัดครูไปสอนที่บ้าน ให้นักเรียนที่อาศัยอยู่กลุ่มบ้านใกล้กัน กลุ่มละ 3 ถึง 4 คน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


สำหรับผลการดำเนินงานโครงการด้านกิจกรรมการประกอบอาการกลางวัน และการแปรรูปผลผลิต ที่ได้จากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้ส่งเสริมให้นักเรียนลงมือปฎิบัติจริง โดยมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ สำนักงาน กปร. ถ่ายทอดความรู้ และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช, พันธุ์สัตว์ รวมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะการทำเกษตรที่ปลอดสารพิษ สามารถนำความรู้ไปขยายผล สู่ผู้ปกครองและชุมชนได้ ทั้งในด้านการเกษตรและการปศุสัตว์


นอกจากนี้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืด พันธุ์กบ ก้อนเชื้อเห็ดฟาง และพันธุ์กล้าไม้ป่า เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สนองพระราชดำริ ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนแหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค กรมชลประทานได้ดำเนินการวางท่อส่งน้ำ จากอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง ไปยังโรงเรียน เพื่อให้มีน้ำใช้ช่วงหน้าแล้งอย่างเพียงพอ


จากนั้นเวลา 13.31 น. ทรงติดตามการดำเนินงาน ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 1 ตำบลวังทอง ซึ่งเปิดสอนระดับก่อนประถมวัย ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 77 คน โรงเรียนได้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ตั้งแต่ปี 2560 เพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุลให้แก่เด็กและเยาวชน รวมถึงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก พบปัญหาเด็กน้ำหนักเกินเกณฑ์ แก้ไขโดยการให้ความรู้ ด้านโภชนาการแก่ผู้ปกครอง และให้เด็กออกกำลังกาย


และในสถานการณ์โควิด-19 ทางโรงเรียนมอบใบงานให้นักเรียนทำที่บ้าน และจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ในกลุ่มที่มีศักยภาพ สำหรับกลุ่มที่ไม่สามารถออนไลน์ได้ มีการแจกสื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใช้ในการเรียนรู้ทดแทน ในด้านการพัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษา ได้อบรม พัฒนาครู ในการจัดสื่อการสอนเพิ่มเติม รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ทางด้านทักษะชีวิต และทักษะทางสังคม เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นเยาวชนที่เข้มแข็ง เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ อาทิ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ที่ให้นักเรียนจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ร่วมกับสินค้าเกษตรจากโรงเรียน รวมถึงกิจกรรมออมทรัพย์ ที่มีการจัดสรรปันผล กำไรให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ด้านการส่งเสริมสุขภาพมีการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน


โดยผู้ปกครองจะสลับมาประกอบอาหาร โดยใช้วัตถุดิบจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ที่ได้ปลูกพืชผักหมุนเวียนตามฤดูกาล และเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้อาชีพการเกษตร และปศุสัตว์ อย่างครบวงจร ซึ่งได้ขยายองค์ความรู้สู่ชุมชนด้วย


นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว เข้าไปให้ความรู้การตัดผมชาย ส่งผลให้นักเรียนสามารถเปิดให้บริการตัดผม แก่นักเรียน และชาวบ้านในชุมชน หลังเลิกเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนกิจกรรมอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น มีปราชญ์ชาวบ้าน ไปฝึกอบรม ให้ความรู้ การสานตะกร้า การทำลูกประคบสมุนไพรที่พบในโรงเรียน เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง และครอบครัวในอนาคต


โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และแนวทางในการดำเนินงานต่อไป
ข่าวยอดนิยม