พระราชสำนัก

ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา

10 พ.ค. 2564

11 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าว สำหรับประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในปี 2565


วันนี้ เวลา 09.51 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธาน ในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา และให้นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งเป็นพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่ถือว่าเป็นราชินีของข้าว เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ สำหรับประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรก นาขวัญ ในปี 2565 โดยมีคู่หาบทอง ได้แก่ นางสาวณัฐชยา ศรีสุขสวัสดิ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรรม และนางสาวอาทิตยา ทองแกมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนคู่หาบเงิน ได้แก่ นางสาวกันยารัตน์ เศวตนันทิกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสาวชลธิชา ทองอ่อน นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กรมปศุสัตว์


ทั้งนี้ เมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานในปี 2564 ประกอบด้วยพันธุ์ข้าว 5 พันธุ์ ได้แก่ ขาวดอกมะลิ 105 , ปทุมธานี 1 , กข 79 , กข43 และ กข6 ที่ปลูกในแปลงนาสาธิต โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ในปี 2563 ได้ผลผลิต 1 พัน 396 กิโลกรัม หลังจากที่เข้าพิธีปลุกเสกแล้ววานนี้ จะบรรจุในซองพลาสติก เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้สนใจ และชาวนาทั่วประเทศ รับไปเป็นมิ่งขวัญ และสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกร ในการประกอบอาชีพการเกษตร ตามพระราชประสงค์


สำหรับโครงการแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต หรือแปลงนาสาธิต เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริให้จัดทำขึ้น เมื่อปี 2504 เพื่อศึกษา ทดลอง เกี่ยวกับคุณสมบัติของข้าวสายพันธุ์ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ได้ข้าวพันธุ์ดี นำไปส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเพาะปลูก เนื่องจากข้าว เป็นพืชที่เลี้ยงชีวิต และอยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน โดยครั้งแรกทรงขับรถไถนาเตรียมแปลงหว่านข้าว และทรงเกี่ยวข้าวด้วยพระองค์เอง นอกจากนี้ยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการศึกษา วิจัย และพัฒนาทางด้านการเกษตรต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นตัวอย่างและเป็นแหล่งความรู้ โดยเฉพาะการทดลองเกี่ยวกับการผลิตข้าวอย่างครบวงจร เป็นการพัฒนาอาชีพการทำนาให้เข้มแข็ง และมีศักยภาพ

ข่าวยอดนิยม