พระราชสำนัก

สารคดีพิเศษ 'ปกสยาม ร่มแผ่นดิน' ดูแลทุกข์สุขพสกนิกร ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่

04 พ.ค. 2564

21 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

นับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสานพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการดูแลทุกข์สุข ของพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในทุกด้านมาอย่างต่อเนื่อง


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อสานต่อพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการดูแลทุกข์สุขของราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน ให้อยู่เย็นเป็นสุข สามารถดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างยั่งยืน


นอกจากจะทรงสืบสานโครงการพระราชดำริต่างๆ กว่า 4 พันโครงการที่มีอยู่ ให้ดำเนินไปเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับราษฎรอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังทรงมีพระราชดำริ ริเริ่มโครงการแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำ รวมทั้งทรงรับโครงการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว ที่ราษฎรจากทั่วทุกภูมิภาคขอพระราชทานความช่วยเหลือ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกมากมาย เพื่อจัดหาแหล่งน้ำให้แก่ราษฎร, ชุมชน, ศาสนสถาน และโรงเรียนในพื้นที่ รวมทั้งช่วยเหลือเกษตรกร ที่เดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับการทำเกษตรกรรม


จากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา สามารถพลิกฟื้นชีวิตของราษฎร ให้มีอาชีพอย่างมั่นคง ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยงานต่างๆ ไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการประสบผลสำเร็จ สร้างประโยชน์สุขแก่ราษฎรโดยเร็วที่สุด


นอกจากนี้ ยังทรงให้ความสำคัญในด้านการศึกษา โดยทรงสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพด้วยการพระราชทานทุนการศึกษาแก่เยาวชนแก่เยาวชนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มาอย่างต่อเนื่อง


รวมทั้ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความรักสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม เสียสละบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน


และยามที่ประชาชนต้องเผชิญกับความเดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ในประเทศไทย จนถึงปัจจุบัน และยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง สร้างความเดือดร้อนทุกข์ยากในการดำเนินชีวิต และประกอบสัมมาชีพแก่ประชาชนจำนวนมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใย และทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนที่ราษฎรได้รับผลกระทบ ทั้งในเรื่องสุขภาพอนามัย และชีวิตความเป็นอยู่


โดยทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด และการดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาโดยตลอด และได้พระราชทานพระบรมราโชบายในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทั้งพระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงจัดสร้างรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ และรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัล ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานเชิงรุกในภาคสนามในการตรวจหาเชื้อฯ แก่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย


ทั้งนี้ ด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่น ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรทุกหมู่เหล่า

ข่าวยอดนิยม