พระราชสำนัก

จนท.เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่สถานสงเคราะห์ ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ

29 เม.ย. 2564

9 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยราชการในพระองค์ เชิญสิ่งของและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร วันที่ 29 เมษายน 2564


วันนี้ เวลา 10 นาฬิกา 5 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายประเสริฐ ฉัตรชัยศักดิ์ เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่คนไข้ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ สถานคุ้มครอง และพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งให้การอุปการะคนไข้โรคจิตเวช เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่มีญาติ หรือถูกทอดทิ้ง ให้ได้รับการบำบัดฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพทักษะชีวิตและสังคม เพื่อกลับสู่สังคมได้ในอนาคต


ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) อำเภอธัญบุรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ท่านผู้หญิง รวิจิตร์ สุวรรณบุบผา เชิญสิ่งของพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ไปมอบแก่ผู้ที่อยู่ในความอุปการะ ซึ่งเป็นคนไข้ที่มีปัญหาจิตเวช ที่ผ่านการบำบัดรักษา จากโรงพยาบาลด้านจิตเวช เพื่อให้ได้รับการส่งเสริมสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการอย่างเท่าเทียม รวมถึงฟื้นฟูศักยภาพทักษะทางสังคม


ที่สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช อำเภอธัญบุรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางชญานุตม์ อินทุดม เชิญอาหารแห้ง เวชภัณฑ์ และสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่เด็กและเยาวชนในอุปการะ ที่ทางสถานสงเคราะห์จัดสวัสดิการสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชนชาย อายุ 6 ถึง 18 ปี ที่ประสบปัญหายากจน เร่ร่อน กำพร้า ถูกทอดทิ้ง และพลัดหลง โดยให้บริการด้านต่าง ๆ อาทิ การเลี้ยงดู การรักษาพยาบาล การศึกษา การฝึกอาชีพ และการจัดหางาน เพื่อให้สามารถออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ


ที่สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร อำเภอธัญบุรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางสาวจันทร์เพ็ญ พัฒนมุกดา เชิญอาหารแห้งและสิ่งของพระราชทาน ไปมอบให้แก่เด็ก ตลอดจนเจ้าหน้าที่ สังกัดกองส่งเสริมการพัฒนา และสวัสดิการเด็ก เยาวชนและครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ให้การอุปการะ แก่เด็กหญิงอายุระหว่าง 6 ถึง 18 ปี ที่ประสบปัญหาถูกทารุณกรรม มีความเสี่ยงต่อการกระทำผิด รวมทั้งเด็กที่อยู่ในสภาพจำเป็น ต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ


และที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายกนกศิลป์ ทวิสุวรรณ เชิญสิ่งของพระราชทาน และสิ่งของอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ที่อยู่ในความอุปการะ ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยจิตเวช นอกจากนี้ ยังมีคนเร่ร่อน บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ ซึ่งได้ส่งเสริมทักษะชีวิต และทักษะพื้นฐานทางอาชีพ พร้อมคืนสู่ครอบครัว และสังคม เช่น โครงการธัญบุรีโมเดล


ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ กับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ รวมทั้งพระราชทานเลี้ยงอาหาร แก่สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เนื่องในวันสำคัญมาโดยตลอด นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ซึ่งทรงห่วงใย และทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนที่ราษฎรได้รับผลกระทบ โดยทรงติดตามสถานการณ์ และมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดมาโดยตลอด


ด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่น ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบำบัดทุกข์ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร รวมถึงเด็ก เยาวชน ผู้เจ็บป่วย ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ไร้ที่พึ่ง ในสถานสงเคราะห์ ให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพจิตใจที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นข่าวยอดนิยม