พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ วังสระปทุม

28 เม.ย. 2564

13 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้


วานนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี แบบออนไลน์ ที่มีวาระการประชุมในการพิจารณารายชื่อครู ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นรางวัลนานาชาติ ที่จัดมอบทุก 2 ปี ในประเทศอาเซียน และติมอร์-เลสเต ประเทศละ 1 คน


สำหรับครั้งนี้ มีครูได้รับการคัดเลือกจาก 11 ประเทศ โดยมีคุณสมบัติ เป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ และมีคุณูปการต่อวงการศึกษา กำหนดพิธีพระราชทานรางวัล ในวันที่ 29 ตุลาคมนี้


สำหรับครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี คนที่ 4 ของประเทศไทย คือ นางสาวประทิน เลี่ยนจำรูญ ครูอาชีวศึกษาผู้บุกเบิกนวัตกรรมการเรียนรู้ฐานวิทย์ ผู้อุทิศการทำงานเพื่อสร้างโอกาสแก่ลูกศิษย์และชุมชน ซึ่งสอนวิชาการตลาดและเศรษฐศาสตร์ ที่วิทยาลัยเทคนิคพังงา เป็นผู้สร้างหลักสูตรนวัตกรรมบูรณาการการเรียนสายวิทยาศาสตร์ สายศิลป์ และสายอาชีพ โดยใช้ Project based Learning เป็นกระบวนการเรียนรู้ นำนวัตกรรมที่ได้ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์สู่ชุมชน เพื่อจัดทำแผน “ชุมชนบางพัฒน์โฮมสเตย์” ทำให้เป็นโมเดลขยายผลไปยังชุมชนอื่น


ส่วนครูที่ได้รับรางวัลคุณากร ได้แก่ นางสาว กล่อมจิต ดอนภิรมย์ โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ครูผู้เติมเต็มศักยภาพให้แก่ลูกศิษย์ที่หลากหลายวิธี, นายสิทธิชัย จันทร์คลาย โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จังหวัดสระแก้ว ครูผู้ใช้ศิลปะเพื่อปลุกความคิดสร้างสรรค์สู่การพัฒนาความถนัดของผู้เรียน และนางสุมิตรา กลิ่นบุบผา โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ จังหวัดกำแพงเพชร แม่ครูที่ทำให้เด็กกลุ่มชาติพันธุ์อ่านออกเขียนได้


นอกจากนี้ ที่ประชุมได้นำเสนอโครงการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โครงการพูดอ่านเขียนไทยโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ที่นำร่องในพื้นที่จังหวัดน่าน และจังหวัดราชบุรี เพื่อให้ความสำคัญแก่นักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และสนับสนุนให้ครูสามารถสอนภาษาไทยได้ดีขึ้น


และวันนี้ เวลา 10.00 น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะผู้บังคับบัญชา กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน, คณะครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน, ผู้รับผิดชอบและผู้สนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กับนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เฝ้าทูลละอองพระบาท โอกาสนี้ พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติให้กับผู้ปฎิบัติงานโครงการฯ, พระราชทานโล่รางวัลเกียรติคุณ แก่ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563


จากนั้น เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ผลการอบรมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ และการประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2564 ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 ถึง 26 เมษายน 2564 ในรูปแบบของการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ มีบุคลากรทางการศึกษา ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเข้าร่วมประชุม 284 นาย


โดยมีกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน, โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และหน่วยราชการที่ร่วมสนองงานโครงการตามพระราชดำริ ร่วมกันกำหนดจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการบริหารงานด้านการศึกษา และการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในเรื่องที่สำคัญ


อาทิ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ระยะที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563, การสัมมนาการแก้ปัญหาสถานการณ์ภาษาไทย ของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และการแก้ไขปัญหาน้ำไม่สะอาด และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน


โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ทรงกล่าวถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุม ทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก และทรงขอบใจกำลังใจจากหน่วยงานต่าง ๆ นักเรียน และทุกคน ที่ส่งบัตรอวยพรมาให้ ซึ่งเป็นกำลังใจอย่างมากข่าวยอดนิยม