พระราชสำนัก

องคมนตรีจอม เชิญหิรัญบัฏ-สัญญาบัตร ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่เลื่อนสมณศักดิ์ จ.ร้อยเอ็ด

26 เม.ย. 2564

7 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ และเครื่องยศสมณศักดิ์ ไปถวายแด่พระพรหมวชิรโสภณ ณ วัดบึงพระลานชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


หลังจากที่ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระธรรมฐิติญาณ ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า "พระพรหมวชิรโสภณ วิมลศีลาจารนิวิฐ วิจิตรธรรมปฏิภาณ โกศลศาสนกิจบริหาร ปริยัติภารธุราทร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี" เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ด้วยเป็นพระเถระสายวิปัสสนา ผู้เจริญในสมณคุณ สมบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตรที่งดงาม อีกทั้งประกอบศาสนกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง


จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชพัชรญาณมุนี ณ วัดประชาคมวนาราม อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์ พระอธิการทองอินทร์ กตปุญโญ เป็นพระราชพัชรญาณมุนี ภาวนาวิธีธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดประชาคมวนาราม จังหวัดร้อยเอ็ด


มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด ,พระครูสังฆรักษ์ ,พระครูสมุห์ และพระครูใบฏีกา ทั้งนี้ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาในพระราชพัชรญาณมุนี ซึ่งเป็นพระเถระผู้สมถะ เป็นเสาหลักพระกรรมฐานผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัย โดยคำสอนของพระราชพัชรญาณมุนี จะเน้นให้พุทธศาสนิกชนปฏิบัติบูชาในพระพุทธศาสนา

ข่าวยอดนิยม