พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะบุคคลเฝ้าฯ ตามลำดับ

24 เม.ย. 2564

11 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางเพ็ญโฉม วสันตสิงห์ รองประธานกรรมการ มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำคณะกรรมการและอาสาสมัครของมูลนิธิฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการบริหารและเหรัญญิกมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกลายภาพวาดหัวใจบนปีกผีเสื้อ "วิงส์ ออฟ ฮาร์ทส์" (Wings of Hearts) เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย


นางภัทรพร สันตธาดาพร นายกสโมสรซอนต้า กรุงเทพ 3 ปีบริหาร 2561-2563 นำคณะกรรมการสโมสรฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย


ทันตแพทย์หญิง พจนพรรณ มีสัจจี ประธานมูลนิธิไทยรวมใจ นำ คณะกรรมการ และที่ปรึกษา พร้อมด้วยสมาชิกมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย


นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย


นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นำ ผู้ชนะเลิศการประกวดนาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และผู้แทนโรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวด ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย


รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำ คณะกรรมการอำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของสถาบัน ฯ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย


ต่อมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นำ คุณหญิงเปรมจิตต์ จามรจันทร์ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุน "คุณเปรมจิตต์ จามรจันทร์" และสมทบทุน "พลโทแสวง - คุณหญิงเปรมจิตต์ จามรจันทร์" ของสภากาชาดไทย


นายสุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล "เอซีเอสเอ กอล์ฟ 2020 " (ACSA GOLF 2020) ครั้งที่ 2 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย


นายชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย "โมบาย แอพพลิเคชัน" (Mobile Application) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ


นางยุพิน พิพัฒน์เวช รองประธานบริษัท ฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์) จำกัด พร้อมครอบครัวพิพัฒน์เวช เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินที่ได้รับจากผู้มาร่วมงานบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมศพ นายจิ้ง พิพัฒน์เวช ประธานบริษัท ฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์) จำกัด สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล


นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นำ คณะข้าราชการ ผู้นำกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มผู้นำแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทรา และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย


ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจิต วัฒนสินธุ์ ประธานแผนกวิทยาศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล และศาสตราจารย์ศุภจิตรา ชัชวาลย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์ นำ นายภูมิเดช พู่ทองคำ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา

ข่าวยอดนิยม