ประชาสัมพันธ์

GC มุ่งมั่นสร้างชุมชนยั่งยืนจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการขยะรีไซเคิล ณ ชุมชนวัดชากลูกหญ้า แห่งแรกใน จ.ระยอง

23 เม.ย. 2564

290 view

เรื่องเล่าเช้านี้

ออกอากาศ: ช่อง 33 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 05.30 - 08.00 น.

GC ผลักดันความร่วมมือจัดตั้งศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้า เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่าง วิสาหกิจชุมชนธนาคารคัดแยกขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้า GC และ ENVICCO นับเป็นต้นแบบการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจรจากต้นทางถึงปลายทาง (End to End Waste Management) แห่งแรกในจังหวัดระยองศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้า เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่าง วิสาหกิจชุมชนธนาคารคัดแยกขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้า GC และ ENVICCO นับเป็นต้นแบบการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร โดยเริ่มจากชุมชนวัดชากลูกหญ้าจัดตั้งธนาคารคัดแยกขยะประกันชีวิต และเปิดรับสมาชิกในชุมชนให้นำขยะจากครัวเรือนมาฝากติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ได้ครบ 250 บาท และต้องนำมาฝากอย่างต่อเนื่องทุก ๆ เดือน จะได้รับสวัสดิการค่าฌาปณกิจ 4,000 บาท หากเสียชีวิต
โดยมีแนวทางแผนในการนำระบบ YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม เข้ามาจัดเก็บข้อมูลในการบริหารจัดการขยะที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) เช่น การบันทึกข้อมูลขยะขาเข้าจากแหล่งต่างๆ การจัดการด้านบัญชีการเงิน ข้อมูลขยะใน Stock จนถึงการจัดการด้านการขายให้กับโรงงาน ENVICCO เพื่อให้ชุมชนใช้งานได้อย่างสะดวกง่ายดาย รวมถึงการนำระบบ Smart ซาเล้ง ซึ่งจะนำซาเล้งไฟฟ้า หรือ EV ซาเล้ง เข้ามาใช้ในชุมชน ด้วยแอปพลิเคชัน YOUเทิร์น เพื่อแจ้งรถซาเล้งในเครือข่ายที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงไปรับขยะที่บ้านของประชาชนได้ นับเป็นการนำระบบดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนการบริหารจัดการขยะพลาสติกได้อย่างครบกระบวนการ
ด้วยความมุ่งมั่นและเอาจริงเอาจังของชุมชนวัดชากลูกหญ้า สามารถทำให้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ และสามารถเอาไปปรับใช้ให้เหมาะกับชุมชนของตัวเอง สร้างความแข็งแรงให้ชุมชน และทำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนมีระบบการบริหารจัดการขยะที่ดีขึ้น ลดปัญหาขยะ และสร้างความตระหนักในการร่วมกันดูแลต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรน้อยลง และทำให้พลาสติกมีคุณค่ามากขึ้น GC มุ่งมั่นในการสร้างและผลักดันให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยเข้ามาสนับสนุนส่วนต่างๆ สู่ชุมชน การจัดสร้างอาคารศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้า จ.ระยอง ส่งมอบอุปกรณ์เครื่องอัดก้อนขยะขวดพลาสติกและเครื่องมือในการขนย้าย


นำระบบดิจิทัล YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการขยะพลาสติกในทุกส่วนอย่าง เชื่อมโยงกระบวนการในการจัดการขยะอย่างครบวงจร โดยมีแผนในการนำระบบ YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม เข้ามาจัดเก็บข้อมูลในการบริหารจัดการขยะที่ครอบคลุม ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) เช่น การบันทึกข้อมูลขยะขาเข้าจากแหล่งต่างๆ การจัดการด้านบัญชีการเงิน ข้อมูลขยะใน Stock จนถึงการจัดการด้านการขายให้กับโรงงาน ENVICCO เพื่อให้ชุมชนใช้งานได้อย่างสะดวกง่ายดาย รวมถึงการนำระบบ Smart ซาเล้ง ซึ่งจะนำซาเล้งไฟฟ้า หรือ EV ซาเล้ง เข้ามาใช้ในชุมชน ด้วยแอปพลิเคชัน YOUเทิร์น เพื่อแจ้งรถซาเล้งในเครือข่ายที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงไปรับขยะที่บ้านของประชาชนได้ นับเป็นการนำระบบดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนการบริหารจัดการขยะพลาสติกได้อย่างครบกระบวนการGC มีแผนในการนำระบบ YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม เข้ามาช่วยการบริหารจัดการข้อมูลให้ศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้า ที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ทั้งด้านการจัดการ ด้านการรับซื้อ การบริหารจัดการ การบันทึกข้อมูลขยะ การคัดแยก การจัดเก็บ ตลอดจนการจัดการด้านการขายพลาสติก Recycle ให้กับโรงงาน ENVICCO โดยตรง รวมถึงการจัดการด้านการขนส่ง (Logistic) ที่มาช่วยวางแผนการขนส่งทำให้ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อให้ชุมชนสามารถดำเนินการได้โดยง่าย รวมถึงการนำระบบ Smart ซาเล้ง ซึ่งจะนำซาเล้งไฟฟ้า หรือ EV ซาเล้ง เข้ามาใช้ในชุมชน ด้วยแอปพลิเคชัน YOUเทิร์น เพื่อแจ้งรถซาเล้งในเครือข่ายที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงไปรับขยะที่บ้านของประชาชนได้ และที่สำคัญแพลตฟอร์มจะช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการด้านการขายวัสดุรีไซเคิลไปที่โรงงาน ENVICCO โดยตรง นับเป็นการนำระบบดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนการบริหารจัดการขยะพลาสติกได้อย่างครบกระบวนการได้อย่างครบวงจร


รวมถึงการถ่ายทอดแนวคิด GC Circular Living โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ที่ทุกคนสามารถทำได้ง่ายๆ เริ่มตั้งแต่ต้นทางของการคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะ การใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า ด้วยการนำกลับไปใช้ซ้ำ การใช้ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลหรืออัพไซเคิลด้วยนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าของพลาสติกที่ใช้แล้ว รวมไปถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยให้แนวคิด GC Circular Living เกิดขึ้นได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม ส่งต่อสู่ชุมชนถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน ทั้งในการคัดแยกและการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี และขยายผลไปต่อยอดความรู้สู่ชนชนข้างเคียงและในวงกว้าง เรียนรู้ต่อยอดพัฒนาสู่สังคมที่ยั่งยืนต่อไป


หากชุมชนใดสนใจอยากเปลี่ยนแปลงชุมชนของตัวเองให้ดีขึ้นด้วยการบริหารจัดการขยะจาก YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม สามารถแจ้งความประสงค์ของท่านมาได้ที่ Email : youturn@pttgcgroup.com Facebook : https://www.facebook.com/GC.CorporateOfficial

ข่าวยอดนิยม