พระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระเทพวชิรโมลี

23 เม.ย. 2564

10 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระเทพวชิรโมลี ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร


ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ จากพระราชธรรมสุนทร เป็น พระเทพวชิรโมลี ปูชนียสถานธุราทร คุณากรธรรมภาษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป คือ พระครูปลัด / พระครูวินัยธร / พระครูสังฆรักษ์ / พระครูสมุห์ / พระครูใบฎีกา


พระเทพวชิรโมลี ทองใบ ปุณฺโณภาโส มีนามเดิมว่า ทองใบ พันธุ์ศิริ เกิดเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2473 ณ ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก อุปสมบท เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2494 ณ วัดเลขธรรมกิตติ์ ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยมี พระครูสัทธาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดเลขธรรมกิตติ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้มุ่งศึกษาหาความรู้ในพระปริยัติธรรมอย่างจริงจัง จนสามารถสอบไล่ได้ชั้นธรรมชั้นเอก และได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะตำบลบ้างอ้อ ให้เป็นผู้อบรมพระภิกษุนวกภูมิในระหว่างเข้าพรรษา


รวมทั้งเป็นพระวิทยากรอบรมพระภิกษุ สามเณร และประชาชน ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จากนั้นได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ทั้งนี้ พระเทพวชิรโมลี เป็นพระเถระที่ประพฤติดีประพฤติชอบ ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา โดยได้ดำรงตำแหน่งทางการปกครองเรื่อยมา จนได้รับตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท และชั้นพิเศษ ในสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร


ต่อมาได้รับการตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระอุดรคณารักษ์ และเป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชธรรมสุนทร บวรศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ปัจจุบัน พระเทพวชิรโมลี ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หลังจากพระธรรมรัตนากร สีนวล ปญฺญาวชิโร เจ้าอาวาส มรณภาพเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564

ข่าวยอดนิยม