พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ณ วังสระปทุม

21 เม.ย. 2564

29 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท


วันนี้ เวลา 9 นาฬิกา 12 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นำคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร กรมปศุสัตว์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย


นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นำ นายทาเคโอะ โนดะ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการจัดกิจกรรม "ยูเมะพลัส ส่งต่อ...ความห่วงใย" ปีที่ 8 เพื่อสนับสนุนงานวิจัย และรักษาโรคมะเร็งแก่ผู้ด้อยโอกาส ผ่านสภากาชาดไทย


นายวิทยา วัฒนโสภณวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิเผยแผ่คุณธรรมเพื่อการสงเคราะห์ จีจินเกาะ นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าห่มกันหนาว เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรูปหล่อทองคำ รูปหล่อสำริด หนังสือ และสิ่งของที่ระลึก


รองศาสตราจารย์ตรีศิลป์ บุญขจร นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผู้ได้รับรางวัลเสฐียรโกเศศวิถีกีรติชน เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานประกาศนียบัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนี้ 1. สาขาภาษาไทย ศาสตราจารย์กิตติคุณ กาญจนา นาคสกุล 2. สาขานิรุกติศาสตร์ รองศาสตราจารย์นววรรณ พันธุเมธา 3. สาขาคติชนวิทยา ศาสตราจารย์พิเศษประคอง นิมมานเหมินท์ 4. สาขาวรรณคดีและการแปล ศาสตราจารย์กิตติคุณ กุสุมา รักษมณี


ข่าวยอดนิยม