พระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชพิธีจารึกหิรัญบัฏสมณศักดิ์ พระพรหมวชิรโสภณ

19 เม.ย. 2564

15 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญบัฏ


วันนี้ ที่พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญบัฏ


โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา พระธรรมฐิติญาณ ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า "พระพรหมวชิรโสภณ วิมลศีลาจารนิวิฐ วิจิตรธรรมปฏิภาณ โกศลศาสนกิจบริหาร ปริยัติภารธุราทร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี" สถิต ณ วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป


ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2564 ด้วยทรงมีพระราชศรัทธา ในพระธรรมฐิติญาณ ซึ่งเป็นพระเถระสายวิปัสสนา ผู้เจริญในสมณคุณ สมบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตรที่งดงาม อีกทั้งประกอบศาสนกิจอันเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง


ปัจจุบันพระพรหมวชิรโสภณ (ศรีจันทร์ ปุญญรโต) ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 และเจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด สิริอายุ 84 ปี พรรษา 64 เป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา มาตั้งแต่วัยเยาว์ โดยได้เข้าบรรพชาเมื่ออายุครบ 15 ปี ที่วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด และได้มุ่งศึกษาหาความรู้ในพระปริยัติธรรมอย่างจริงจัง จนสามารถสอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก จนเมื่ออายุ 20 ปี ได้อุปสมบท ที่วัดบึงพระลานชัย


และด้วยมีความชำนาญในศาสตร์หลากหลายด้าน อาทิ ด้านภาษา, วาทศิลป์, การปกครอง, การศึกษา และธรรมกถึก หรือพระนักเทศน์ ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากคณะสงฆ์ ให้ดำรงตำแหน่งทางปกครอง โดยพระพรหมวชิรโสภณ เป็นพระเถระที่มีผลงาน ด้านการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จนได้รับประทานใบประกาศเกียรติคุณ ด้านการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศานาในประเทศ ในฐานะที่เผยแผ่หลักธรรมดีมาก จากสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร


และได้รับปริญญาศาสนศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย โดยคติธรรมของพระพรหมวชิรโสภณ ที่เป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนอย่างดี คือ "อยู่อย่างมีปัญญา ยอมอย่างมีเหตุผล อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี ใหญ่อย่างมีประโยชน์ อย่าหยิ่ง ยิ้มแย้ม เยือกเย็น ยืดหยุ่น เยี่ยมเยียน หยิบยื่น ยกย่อง ใครทำได้ ย่อมยอดเยี่ยมและยิ่งใหญ่"


การพระราชพิธีจารึกหิรัญบัฏ เป็นพระราชพิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จารึกราชทินนามของพระสงฆ์ผู้ใหญ่ ในชั้นพระราชาคณะ หรือ ชั้นรองสมเด็จ ที่ได้รับพระราชทานสถาปนา ให้มีเกียรติยศเพิ่มพูนขึ้น ลงในแผ่นเงิน

ข่าวยอดนิยม