พระราชสำนัก

องคมนตรีกัมปนาท เข้าร่วมการประชุม-กล่าวถ้อยแถลง ต่อคณะกรรมการยาเสพติด ครั้งที่ 64

17 เม.ย. 2564

16 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นผู้แทนมูลนิธิโครงการหลวงจากประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมและกล่าวถ้อยแถลงผ่าน VDO Conference ต่อผู้เข้าร่วมประชุม CND ครั้งที่ 64 ซึ่งเป็นเวทีประชุมสำคัญของคณะกรรมาธิการยาเสพติด กลุ่มสมาชิกสหประชาชาติจาก 193 ประเทศ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 ถึง 16 เมษายน 2564 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย


เพื่อระดมความคิดจากประเทศสมาชิก ไปสู่การอยู่ดี กินดีของประชาคมโลก โดยหนึ่งในประเด็นสำคัญ คือ "การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ในการป้องกันยาเสพติด" ทั้งนี้มูลนิธิโครงการหลวง เป็นหนึ่งในองค์กรที่ประสบผลสำเร็จ ในการพัฒนาอาชีพทางเลือก เพื่อแก้ปัญหาฝิ่น และความยากจนบนพื้นที่สูง มีแนวปฏิบัติที่เกิดผลเป็นรูปธรรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่สูงต่าง ๆ ทั้งในประเทศและนานาชาติ จึงได้รับการยอมรับในเวทีการประชุม เพื่อถ่ายทอดรูปแบบความสำเร็จแก่ประเทศอื่นๆ อาทิ การแพร่กระจายของสารเสพติดชนิดใหม่


ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวง ได้มุ่งพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน เพื่อพร้อมรับมือความเสี่ยงต่างๆ โดยร่วมมือกับสำนักงานป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ดำเนินงานภายใต้โครงการ "วัคซีนวัยรุ่น" จัดกิจกรรม การพัฒนาความรู้ และฝึกทักษะด้านการเกษตร การสร้างจิตสำนึกรัก และตระหนักถึงคุณค่าของการทำเกษตรที่ยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ การฝึกทักษะวิชาชีพนอกภาคเกษตร เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม


โดยปีนี้มีเยาวชนกว่า 130 คน เข้ารับการพัฒนา เป็นเกษตรกรต้นแบบ และได้รวมกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่ายช่วยกันคิด พัฒนา และสร้างประโยชน์ แก่ชุมชนของตนเอง ปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวง ได้จัดทำหลักสูตรการพัฒนาทางเลือก ให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังการพึ่งพาตนเอง มีภูมิคุ้มกัน มีภาวะผู้นํามีจิตอาสา เพื่อเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ข่าวยอดนิยม