พระราชสำนัก

ประธานองคมนตรี - องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมราชบุพการี

16 เม.ย. 2564

7 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และสมเด็จพระบรมราชบุพการี เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2564 ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในการนี้ประธานองคมนตรีวางพวงมาลัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ จากนั้นจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรส พระประธานอุโบสถ และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ พระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 , พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 รวมทั้งจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ ที่หน้าพระโกศบรรจุกระดาษพิมพ์พระปรมาภิไธย สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และสมเด็จพระบรมราชบุพการี ทั้ง 22 พระองค์


โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฯ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร โดยได้จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีห์ พระประธานพระอุโบสถ และเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรนาถบพิตร แล้วจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ หน้าพระโกศบรรจุกระดาษพิมพ์พระปรมาธิไธย สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และพระนามสมเด็จพระบรมราชบุพการี จำนวน 19 พระองค์ สำหรับวัดบวรนิเวศวิหาร สร้างขึ้นในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลปัจจุบัน ขณะทรงผนวช ตลอดจน เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช 4 พระองค์ อีกทั้งเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 9 ด้วย


พร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฯ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในการนี้องคมนตรี จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ บูชาพระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานประจำพระอุโบสถ และเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ พระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช แล้วจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ หน้าพระโกศบรรจุกระดาษพิมพ์พระปรมาธิไธย สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และพระนามสมเด็จพระบรมราชบุพการี จำนวน 18 พระองค์ โดยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นวัดประจำรัชกาล พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ที่ทรงสถาปนาขึ้นพร้อมกับพระบรมมหาราชวัง ถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย ซึ่งองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำโลก ของภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก


และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฯ ณ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม โดยได้จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ บูชาพระพุทธชินราช พระประธานพระอุโบสถ และเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แล้วจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ หน้าพระโกศบรรจุกระดาษพิมพ์พระปรมาธิไธย สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และพระนามสมเด็จพระบรมราชบุพการี จำนวน 18 พระองค์ ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาวัดแห่งนี้ให้เป็นพระอารามหลวง และเป็นวัดประจำรัชกาล โดยในพระอุโบสถที่สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลอง ที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


เทศกาลสงกรานต์ เป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทย ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย จนถึงพุทธศักราช 2483 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ เป็นวันที่ 1 มกราคม และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดการพระราชพิธีต่าง ๆ เช่นที่เคยปฏิบัติ อาทิ การทรงบำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวายพระบรมอัฐิ สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และพระอัฐิพระราชวงศ์ ซึ่งในรัชกาลปัจจุบัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดการพระราชพิธีสงกรานต์ให้เหมาะสมกับกาลสมัย แต่ยังคงรักษาความสำคัญ ของราชประเพณีโบราณอันดีงามไว้โดยครบถ้วน

ข่าวยอดนิยม