พระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ของโครงการหลวง ครั้งที่ 6

08 เม.ย. 2564

17 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ของโครงการหลวง ครั้งที่ 6


วันนี้ ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564


ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงมีงานวิจัยที่สามารถต่อยอดใช้ประโยชน์ได้จริง โดยปีงบประมาณ 2563 มีผลงานวิจัย 86 โครงการ ที่ให้ความช่วยเหลือศูนย์และสถานีจำนวน 23 แห่ง ทำให้เกิดพันธุ์พืชใหม่ พันธุ์พืชปลอดโรค และการขยายพันธุ์ไม้ดอก รวมทั้งเครื่องมือวิเคราะห์สารตกค้างใช้ในพื้นที่ศูนย์ และสถานี 11 แห่ง


ส่วนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ที่นำไปใช้ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตาก ได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) วิจัยและพัฒนากระเทียม, การปลูกเสาวรสคุณภาพ และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ โดยยึดถือตามแนวทางพระราชทานคือ ช่วยเขาให้ช่วยตนเอง โดยเกษตรกรที่ได้รับแจกพันธุ์โค จะต้องคืนลูกตัวแรกกลับมา เพื่อนำไปสนับสนุนแก่เกษตรกรรายอื่นต่อไป ส่วนการเลี้ยงสุกรพันธุ์ดี ให้เลี้ยงแบบหมูหลุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ด้านการประมง มีการปล่อยพันธุ์ปลาจาบลงแหล่งน้ำในพื้นที่ 3 หมื่นตัว ส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตร ร่วมมือการจัดทำแนวป้องกันไฟป่าที่หมู่บ้านเลอตอ และทำฝายชะลอน้ำ


สำหรับปีงบประมาณ 2564 ได้ดำเนินงานโครงการวิจัยต่อเนื่องอีก 28 โครงการ และมีโครงการวิจัยใหม่ 49 โครงการ พร้อมทั้งลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ 6 หน่วยงาน เพื่อบูรณาการด้านการวิจัย การพัฒนา และการตลาด รวมทั้งสนับสนุนและขับเคลื่อน การจัดตั้งสถาบันเรียนรู้การพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืน ตามพระราชประสงค์ ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเราช่วยชาวโลก ตลอดจนจัดทำนิทรรศการถาวร เผยแพร่องค์ความรู้โครงการหลวง


ในช่วงบ่าย องคมนตรี ได้ประชุมติดตาม และตรวจรับงวดงานก่อสร้าง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ตำบลแม่เหียะ เพื่อเป็นศูนย์รวมการวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูง ขณะนี้ผลการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ร้อยละ 88.90 คงเหลืองานระบบสุขาภิบาล ไฟฟ้า ประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย งานตกแต่งภายใน และการดำเนินการด้านระบบสื่อสารและสารสนเทศ


ข่าวยอดนิยม