พระราชสำนัก

หน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวาย กรมสมเด็จพระเทพฯ

03 เม.ย. 2564

10 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 300 ชุด และยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน 300 ชุด มอบให้แก่ผู้แทนชุมชนเขตหลักสี่ ณ โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่อง ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชุมชนเขตหลักสี่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


รวมทั้งประสบปัญหาในเรื่องการดำรงชีพ ถูกเลิกจ้างงาน ทำให้ไม่มีงานทำ ขาดรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยผู้แทนชุมชนจะได้นำไปมอบให้กับประชาชนต่อไป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ตลอดจนเป็นขวัญ และกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ดังกล่าว ด้วยทรงมีพระประสงค์ให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และก้าวผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน


ที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา มีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 10 รูป พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และได้จัดโต๊ะลงนามถวายพระพร ให้บุคลากร และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมลงนามถวายพระพรตลอดเดือนเมษายน ทั้งนี้ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเปิดให้บริการรักษาในลักษณะผู้ป่วยนอก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการรักษาสุขภาพ ตามที่มีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้พสกนิกรอยู่ดีมีสุข จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ขยายการให้บริการไปยังจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้บริการด้านจักษุ ทันตกรรม และอายุรกรรมทั่วไป


นอกจากนี้ที่อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน อธิการบดี ผู้บริหาร ร่วมลงนามถวายพระพร และถวายพุ่มดอกไม้ อ่านบทอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล และชมวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงการบรรเลงเพลงของวงดนตรี KU Wind Symphony นิสิตภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสมอมา

ข่าวยอดนิยม