พระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่ากองทุน กพด. ในพระราชูปถัมภ์ กรมสมเด็จพระเทพฯ

02 เม.ย. 2564

5 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระวิหาร วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็นประธานฝ่ายฆารวาส ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนจัดขึ้น เพื่อสนองพระราชดำริ ในการช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียน ที่ครอบครัวยากจน และด้อยโอกาสในชนบททั่วประเทศ


ทั้งนี้กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดตั้งขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปี 2522 เพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ขวบ ที่ครอบครัวยากจน และด้อยโอกาสในชนบท ให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยให้ทุนอุปการะ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องนุ่งห่ม และกิจกรรมการพัฒนาเด็กส่วนที่เกินขีดความสามารถของพื้นที่


ตลอดจนช่วยเหลือครอบครัวเด็กที่ประสบภัยธรรมชาติ ต่อมาในปี 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับกองทุนฯ นี้ ไว้ในพระราชูปถัมภ์ ทั้งนี้กรมพัฒนาชุมชน กำหนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเป็นประจำทุกปี ในวันที่ 1 เมษายน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ข่าวยอดนิยม