พระราชสำนัก

องคมนตรีกัมปนาท ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 1/2564

01 เม.ย. 2564

12 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ กรุงเทพมหานคร พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง รับมอบประกาศจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำโครงการหลวง ให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ หรือหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ในการควบคุมดูแลรับผิดชอบพื้นที่โครงการหลวง


จากนั้น องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ร่วมฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร จนบรรลุผลสำเร็จในการพัฒนาพื้นที่สูงสู่ความยั่งยืน ทำให้คนในพื้นที่สูงส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยสูงเกินเส้นมาตรฐานความยากจนของประเทศ เยาวชนในพื้นที่ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ในด้านสิ่งแวดล้อม จากเดิมพื้นที่แห้งแล้งเต็มไปด้วยไร่ฝิ่น ได้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวขจี ที่มีพืชพันธุ์เมืองหนาวต่าง ๆ สร้างรายได้แก่เกษตรกร


ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ พื้นที่ดำเนินการแห่งแรกในรัชกาลปัจจุบัน และเป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สูง โดยนำรูปแบบตัวอย่างของอ่างขางโมเดลมาเป็นแนวทางจัดการ พร้อมประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้พื้นที่กลับสู่ความสมดุล ชาวบ้านได้รับประโยชน์ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ การนำองค์ความรู้และนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ไปเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน จนไปสู่การจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้การเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของ SDGs หรือการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

ข่าวยอดนิยม