พระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2564

30 มี.ค. 2564

9 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2564


วันนี้ ที่อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตบางพลัด นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วยคณะองคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการ ประกอบด้วย


พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข, นายจรัลธาดา กรรณสูต, พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์, นายอำพน กิตติอำพน, พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง โดยมีนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และคณะกรรมการฯ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมประชุม


โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ การสรุปผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่อยู่ในโครงการติดตามและขับเคลื่อน 88 โครงการ ทั้งโครงการที่มีพระราชดำริโดยตรง และโครงการที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. และกรมชลประทานแล้ว 60 โครงการ อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 21 โครงการ นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาโครงการที่ติดปัญหาด้านพื้นที่ รวมทั้งสรุปผลการติดตามการดำเนินงานช่วงที่ผ่านมา


พร้อมกันนี้ ยังพิจารณาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อบรรจุในภารกิจของคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนฯ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์, โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนเสนอโครงการฯ ที่นำมาต่อยอดเป็นการนำร่อง ได้แก่


โครงการปรับปรุงคลองผันน้ำร่องสัก และโครงการก่อสร้างฝายร่องขุย พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา, โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี, โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ และโครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดระนอง เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ราษฎร ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข่าวยอดนิยม