พระราชสำนัก

เจ้าคุณพระสินีนาฏ เป็นผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน สมเด็จพระญาณวชิโรดม

30 มี.ค. 2564

35 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระญาณวชิโรดม


วันนี้ เวลา 16.42 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปยังอาคารบุญญาวาส วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนทวิหาร เขตพระโขนง ในการบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด


ซึ่งถึงแก่มรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 สิริอายุ 100 ปี พรรษา 80 ซึ่งเมื่อปี 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่พระพรหมมงคลญาณ นับเป็นรูปแรกของฝ่ายธรรมยุติกนิกาย และในปี 2563 เป็นสมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระญาณวชิโรดม


สมเด็จพระญาณวชิโรดม เดิมชื่อ วิริยังค์ บุญฑีย์กุล เป็นบุตรของขุนเพ็ญภาษชนารมย์ กับ มั่น บุญฑีย์กุล เกิดเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2463 ที่จังหวัดสระบุรี เป็นผู้ยึดมั่นในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์อย่างเคร่งครัด นับเป็นพระนักปฏิบัติสมถะวิปัสสนากัมมัฏฐาน ที่มีส่วนในการพัฒนาด้านสังคม และการศึกษา


อาทิ ได้สร้างวัด 15 แห่งในประเทศไทย และในประเทศแคนาดา 6 แห่ง รวมทั้งสร้างวิทยาลัยสงฆ์, สร้างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่จังหวัดนครราชสีมา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โครงการประทีปเด็กไทย) กว่า 5 พันแห่งทั่วประเทศ, โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่, สร้างพระมหาเจดีย์สูงที่สุดในประเทศ และพระพุทธรูปหยกเขียวใหญ่ที่สุดในโลก ตลอดจนสร้างสถาบันพลังจิตตานุภาพ เพื่อสอนหลักสูตรการทำสมาธิให้แก่ประชาชน มีสาขากว่า 287 สาขา ทั้งในและต่างประเทศ


ข่าวยอดนิยม