พระราชสำนัก

องคมนตรีกัมปนาท ตรวจเยี่ยม รร.ในโครงการกองทุนการศึกษา และ รร.ในโครงการพระราชดำริ จ.กำแพงเพชร

25 มี.ค. 2564

25 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาโละโคะ ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อรับทราบอุปสรรคปัญหาของการดำเนินงาน ตามโครงการโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนพื้นที่บริเวณหุบเขา ในเขตอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า โอกาสนี้ ได้มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนจำนวน 10 ทุน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเยี่ยมชมกิจกรรมของนักเรียน เช่น การทอผ้า และปักผ้าของชนเผ่าต่างๆ


จากนั้น ไปติดตามความคืบหน้าการบริหารงาน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของงานด้านต่างๆ ที่โรงเรียนบ้านหนองแดน ตำบลโกสัมพี โดยเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 231 คน รวมทั้งไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสุขสำราญ อำเภอคลองลาน และโรงเรียนพิไกรวิทยา อำเภอพรานกระต่าย


พร้อมให้โอวาท แก่ครู และข้าราชการ ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีพระราชดำริ ให้พัฒนาโรงเรียนเพื่อสร้างเยาวชน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำคัญ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้คณะองคมนตรีดำเนินการสานต่อ ตามพระบรมราโชบาย และพัฒนาให้ดีขึ้นในทุกมิติ

ข่าวยอดนิยม