พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ

23 มี.ค. 2564

6 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ครั้งที่ 2/2564 และการประชุมสามัญประจำปี 2564


วันนี้ เวลา 9 นาฬิกา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โดยมีการรายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานของปี 2564 เกี่ยวกับโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 5 โครงการ และโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาของกลุ่มเด็กด้อยโอกาส 5 โครงการ ได้แก่ โครงการนำร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และไอซีที เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงเทคโนโลยี มีผู้ได้รับประโยชน์มากกว่า 13,000 คน , โครงการพระราชทานความช่วยเหลือ ให้แก่โรงเรียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่า เด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทร์ (หลัก 67) , โครงการศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ เป็นโครงการใหม่ เริ่มดำเนินการในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน มีผู้ป่วยมารับบริการแล้วกว่า 800 คน , โครงการเทคโนโลยีเพื่อคนพิการ , โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ช่วยให้ผู้ป่วยเด็กได้ศึกษาต่อเนื่อง ส่วนการประชุมสามัญประจำปี 2564 มีระเบียบวาระต่างๆ เช่น การรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2563 , การจดทะเบียนแต่งตั้ง กรรมการของมูลนิธิชุดใหม่ และการพิจารณาแผนดำเนินงาน แผนงบประมาณ ปี 2564 เป็นต้น


มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาความรู้ และศักยภาพของเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสในสังคม เน้นกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม คือ นักเรียนโรงเรียนในชนบท , เด็กพิการ , เด็กป่วยในโรงพยาบาล , ผู้ต้องขังและเยาวชนในสถานพินิจฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมในโอกาสทางการศึกษา และการอาชีพ รวมถึงดำเนินกิจกรรม เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างความเท่าเทียมกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ


ข่าวยอดนิยม