พระราชสำนัก

องคมนตรีจรัลธาดา ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร

20 มี.ค. 2564

44 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ที่โครงการอ่างเก็บน้ำภูเพ็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ไปติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร อาทิ การปรับปรุงอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ จำนวน 22 แห่ง


ซึ่งสำนักงาน กปร. ร่วมกับกรมชลประทาน ดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จทุกแห่ง พร้อมกันนี้ได้สืบสานพระราชปณิธาน ในการพัฒนาต่อยอดโครงการ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำ โดยนำองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ในการพัฒนาอาชีพ เพิ่มทักษะฝีมือ สนับสนุนปัจจัยการผลิต ฯลฯ ตามความต้องการของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ


ส่วนอ่างเก็บน้ำภูเพ็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็น 1 ใน 22 แห่ง ที่ได้รับการปรับปรุงทำนบดินที่ชำรุดเสียหาย มีการขุดลอกอ่างเก็บน้ำให้มีความจุเต็มศักยภาพ และก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉิน โดยจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ หลังปรับปรุงแล้วเสร็จ สามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตร อีกทั้งยังเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์สภาพป่าบริเวณเทือกเขาภูพานอีกด้วย


ในช่วงบ่าย องคมนตรี ไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร กรมชลประทานได้ดำเนินงาน สนองพระราชดำริ โดยก่อสร้าง ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ คลองผันน้ำ , ระบบส่งน้ำชลประทาน อาคารชลประทานตามแนวคลองผันน้ำ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยบรรเทาอุทกภัย ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร และอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร และใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำ เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในลำน้ำพุงและลำน้ำก่ำ ทำให้สามารถส่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค อีกทั้งสนับสนุนการเกษตร ช่วยเหลือราษฎรได้กว่า 1 หมื่นครัวเรือน มีพื้นที่รับประโยชน์ 78,000 ไร่

ข่าวยอดนิยม