พระราชสำนัก

องคมนตรีจอม เยี่ยมศูนย์พัฒนาปลวกแดง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ระยอง

18 มี.ค. 2564

22 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ที่โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะ ไปติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น โครงการดังกล่าวเป็นศูนย์สาขา ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินกิจกรรมตามแนวพระราชดำริ โดยนำองค์ความรู้ต่างๆไปพัฒนา และขยายผล เสริมสร้างความรู้ ให้แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ที่สนใจ ในลักษณะฐานการเรียนรู้ อาทิ ฐานการเรียนรู้พืชสวน การพัฒนาที่ดิน ด้านวิชาการเกษตร การประมง และการปศุสัตว์ ส่งผลให้เกษตรกรรอบโครงการ และพื้นที่ใกล้เคียง มีความมั่นคงทั้งอาชีพ รายได้ อาหาร ทำให้ระบบเศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น และมีความเข้มแข็ง นับเป็นความสำเร็จจากการศึกษา วิจัย ของหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ และนวัตกรรมการเกษตร ช่วยให้ประชาชนได้เข้าไปเรียนรู้ และนำไปปรับใช้ตามลักษณะภูมิสังคมของตนเองในการนี้ องคมนตรี ได้นำเสนอแนวทาง ให้มีการส่งเสริมการสร้างเกษตรกรคนรุ่นใหม่ และปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน และยั่งยืนตลอดไป

ข่าวยอดนิยม