พระราชสำนัก

องคมนตรีกัมปนาท ตรวจเยี่ยมและติดตามงาน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จ.ตาก

18 มี.ค. 2564

8 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ไปประชุมติดตามความก้าวหน้า และขับเคลื่อนการดำเนินงาน ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ พร้อมตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกร และศูนย์รวบรวมผลิตผล ซึ่งเป็นศูนย์ลำดับที่ 39 ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแนวทางการพัฒนา โดยยึดหลักการใช้พื้นที่อย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นไปตามกฎหมาย และมีพระราชประสงค์ให้พัฒนาศูนย์ฯ เป็นพื้นที่ตัวอย่าง ที่คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน กว่า 4 ปี ของการพัฒนา นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และมีเป้าหมาย เพื่อก้าวสู่ชุมชนที่พัฒนาอย่างสมดุล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่เขาหัวโล้นปรับเปลี่ยนสู่พื้นที่สีเขียวที่มีความอุดมสมบูรณ์ ไร่ฝิ่นหมดไปจากพื้นที่ และศึกษาวิจัยการเจริญเติบโตของพืชต่าง ๆ ภายใต้สภาพแวดล้อม พร้อมจัดทำแปลงสาธิต ถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยี มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 130 ราย และพืชส่งเสริม ได้แก่ คะน้าฮ่องกง หัวไชเท้า เสาวรส สตรอว์เบอร์รี และกาแฟนอกจากนี้ยังมีการจัดสรรพื้นที่ โดยแยกส่วนที่เป็นป่า และพื้นที่เพาะปลูกออกจากกัน มีการฟื้นฟูป่าส่วนที่เสื่อมโทรม ซึ่งส่งเสริมการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ขณะที่พื้นที่เกษตรได้จัดทำแปลงในระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ใช้โรงเรือนเพื่อลดพื้นที่ และเพิ่มปริมาณการผลิต ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยใช้ปุ๋ยหมัก ปลูกหญ้าแฝก มีโครงการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีการรวมกลุ่มด้านต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มสหกรณ์ กองทุนปุ๋ย เครือข่ายเยาวชนป้องกันยาเสพติด กลุ่มเยาวชนปศุสัตว์ เลี้ยงปลาและไก่ เพื่อเป็นอาหาร และจำหน่าย พัฒนาไปสู่สถาบันเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชน รวมไปถึงการพัฒนาสตรีผู้นำถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นชนเผ่า

ข่าวยอดนิยม