พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท และประชุมผ่านระบบออนไลน์

18 มี.ค. 2564

17 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนำคณะทำงาน โครงการจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์จาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริฯ รุ่นที่ 23 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการจัดฝึกอบรมฯ ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รุ่นที่ 23 ในปี 2564 โดยปรับรูปแบบเป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ มีผู้เข้ารับฝึกอบรม 24 คน จาก 7 แขวง คือ นครหลวงเวียงจันทน์, แขวงหลวงน้ำทา,แขวงบ่อแก้ว, แขวงหลวงพระบาง, แขวงเซียงขวาง , แขวงสะหวันนะเขต และแขวงจำปาสัก แบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 17 มีนาคมนี้ ใน 6 หลักสูตร ส่วนระยะที่ 2 เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น จะจัดศึกษาดูงานเพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเวลา 2 สัปดาห์ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริ ให้ดำเนินโครงการความร่วมมือ ในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการบริหารงาน แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และให้บุคลากรของทั้งสองประเทศ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ประสานความร่วมมือกัน ในการพัฒนางานการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้ว 945 คน อีกทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้คณาจารย์ติดตามงาน และจัดประชุมวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกันจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวในแผนระยะ 5 ปี ระหว่างปี 2562 ถึง 2566 เพื่อสนับสนุน การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขของลาวให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นตามพระราชดำริโอกาสนี้ มีพระราชดำรัส พระราชทานกำลังใจแก่ทุกฝ่าย ให้มีกำลังใจ ไม่ท้อถอยต่อปัญหาที่กำลังประสบอยู่ และทำให้งานก้าวหน้าไป เพราะงานที่ทำอยู่นี้ ต้องระลึกอยู่เสมอว่า ทำเพื่อคนในประเทศ และเป็นตัวอย่างของประชาชนชาวโลก ด้วยที่เราร่วมมือกันได้ และทำให้ทุกอย่างก้าวหน้า เรื่องของสุขภาพอนามัยเป็นเรื่องที่สำคัญ ถ้าสุขภาพอนามัยดีแล้ว เราก็จะทำสิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ได้มากมาย ทำให้ชีวิตของเรา และของคนอื่นๆ มีความสุขก้าวหน้า ขอให้กำลังใจ และขอให้ทุกฝ่ายทำงานได้ประสบความสำเร็จและทรงเสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายแพทย์จิรศักดิ์ วิจักขณาลัญฉ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา นำ คณะกรรมการจัดงานเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพ ไปกับหมอครอบครัวโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2563 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการจัดงาน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกุล ในโอกาสนี้ พระภิกษุ และสามเณร ร่วมเข้าเฝ้าด้วยพลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก นำ คณะกรรมการ ร้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

ข่าวยอดนิยม