การเมือง

เปิดคำวินิจฉัยกลางศาลรัฐธรรมนูญ ปมอำนาจรัฐสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

16 มี.ค. 2564

10 view

ข่าว 3 มิติ

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 22.35 - 23.05 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 22.30 - 23.00 น.

เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา (15 มี.ค.) ศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่คำวินิจฉัยกลาง กรณีปัญหาอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยศาลวินิจฉัยว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ ต้องให้ประชาชนลงประชามติก่อน และเมื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้วต้องให้ประชาชนเห็นชอบ และศาลวินิจฉัยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีหมวด 15/1 เป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญ 2560 ต้องถามประชาชนก่อน 


ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่คำวินิจฉัยกลาง กรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพื่อตั้ง ส.ส.ร. ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เป็นเอกสารทั้งสิ้น 12 หน้า มีสาระสำคัญคำวินิจฉัยว่า การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยวิธีการร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมให้มีหมวด 15/1 มีผลเป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญ 2560 อันเป็นการแก้ไขหลักการสำคัญที่ผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญดั้งเดิมต้องการปกป้องคุ้มครองไว้ 


หากรัฐสภาต้องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องจัดให้ประชาชนผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญออกเสียงประชามติก่อนว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ ถ้าผลการออกเสียงประชามติเห็นชอบด้วย จึงดำเนินการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อไป 


เมื่อเสร็จแล้วต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติว่าเห็นชอบหรือไม่กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นการให้ประชาชนพิจารณาเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วจึงนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว จึงนำประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญต่อไป อันเป็นกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญตามครรลองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


โดยพรุ่งนี้เวลา 10 นาฬิกา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภานัดประชุมคณะกรรมการประสานงาน 3 ฝ่าย ได้แก่วุฒิสภา ฝ่ายค้าน และพรรคร่วมรัฐบาล เพื่อหารือเรื่องประชุมพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 3 

ข่าวยอดนิยม