พระราชสำนัก

องคมนตรีพงษ์เทพ ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน รร.ราชประชานุเคราะห์ที่ 46 จ.ชัยนาท

15 มี.ค. 2564

18 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปตรวจเยี่ยม คณะครู และนักเรียน พร้อมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตลอดช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 ให้การศึกษาแก่เด็กที่ด้อยโอกาส เป็นโรงเรียนระบบอยู่ประจำ ปัจจุบันเปิดทำการสอน ระดับชั้นประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษา มีนักเรียน 646 คน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วิธีผสมผสาน แนวทางตามความเหมาะสม และตามความพร้อมของผู้เรียน มุ่งเน้นการสร้างโอกาส ให้กับเด็ก และเยาวชนที่ขาดแคลน ได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีความรู้ ซึ่งนอกจากการพัฒนา ด้านทักษะวิชาการแล้ว ยังมุ่งเน้นพัฒนาทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ที่มีการจัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดในลักษณะหมู่บ้านนักเรียน ได้แก่ หมู่บ้านเกษตรทฤษฎีใหม่ และหมู่บ้านเกษตรปศุสัตว์ เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจ เข้าถึง และมีความรู้ที่ยั่งยืน

ข่าวยอดนิยม