พระราชสำนัก

องคมนตรีพงษ์เทพ ตรวจเยี่ยม รร.สังวาลย์วิทย์ 3 และ รร.ราชประชานุเคราะห์ที่ 34 จ.แม่ฮ่องสอน

13 มี.ค. 2564

15 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ที่โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 บ้านเมืองน้อย ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางไปตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้าการเรียนการสอน ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สร้างขึ้น เมื่อปี 2509 เพื่อให้เยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้รับการศึกษา ต่อมาในปี 2557 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับโรงเรียนไว้ในโครงการตามพระราชดำริ ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน จำนวน 201 คนจากนั้น องคมนตรี เดินทางต่อไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 34 อำเภอปางมะผ้า เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนักเรียน อาทิ ทอผ้าซาโอริ ผ้าทอปกาเกอะญอ การเลี้ยงจิ้งหรีด การเลี้ยงหมู การเลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ จัดตั้งตามโครงการพัฒนาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิธ เพื่อให้เด็กด้อยโอกาส ตามแนวชายแดนอำเภอปางมะผ้า และพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เปิดการเรียนการสอนในระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 แบบสหศึกษาประเภทประจำ มีนักเรียน 259 คน ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชนเผ่า ไทยใหญ่ , ลีซู , ลาหู่ และ ปกาเกอะญอสำหรับปัญหาพบว่า ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่บนดอยสูง ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคได้ขยายเขตการจ่ายน้ำประปามายังโรงเรียน และยังมีการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล โดยสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย และกรมทรัพยากรน้ำ

ข่าวยอดนิยม