พระราชสำนัก

องคมนตรีกัมปนาท ตรวจเยี่ยม-ติดตามงาน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น จ.เชียงราย

13 มี.ค. 2564

13 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ตามที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งขึ้น เมื่อปี 2524 หลังจากการตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีพื้นที่ต่อเนื่องกัน เพื่อส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้กับราษฎรปัจจุบัน มีพื้นที่รับผิดชอบ 9 หมู่บ้าน 13 หย่อมบ้าน ซึ่งเป็นชนเผ่าจีนยูนาน อาข่า ปกาเกอะญอ ลาหู่ และอาเข่อ ซึ่งมีแห่งเดียวในประเทศไทย จำนวน 2,018 ครัวเรือน 8,133 คน พืชที่ส่งเสริมได้แก่ กาแฟอาราบิกา ชา รวมทั้งผัก ไม้ผล ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ทำให้เกษตรกรมีรายได้ต่อครัวเรือน เฉลี่ยปีละ 95,000 บาท นอกจากนี้ยังสร้างความเข้มแข็งในชุมชน และสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่จันใต้ ที่รวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟ ,กลุ่มหัตถกรรมผ้าปักอาข่าบ้านป่าเกี๊ยะ รวมทั้งปลูกไม้ผล ได้แก่ อาโวคาโด บ๊วย และแมคคาเดเมีย เป็นการสร้างพื้นที่ป่า ภายใต้โครงการสวมหมวกให้ดอย และกลายเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่สร้างรายได้อีกทางหนึ่งโดยองคมนตรี ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง พัฒนางานในพื้นที่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่ได้รับพระราชทาน คือ สร้างความอยู่ดีกินดีแก่ราษฎร มุ่งรักษา และสร้างสมดุลระบบนิเวศน์ ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นราบ รณรงค์และสร้างจิตสำนึก ให้เกษตรกรผลิตพืชปลอดภัย เน้นการใช้สารชีวภัณฑ์ ซึ่งเป็นจุดเด่นของผลผลิตโครงการหลวง รวมทั้งสร้างความเข้าใจถึงเป้าหมาย เพื่อให้มีอาชีพ มีรายได้ และช่วยดูแลรักษาธรรมชาติ ให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

ข่าวยอดนิยม