พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท-ทรงเป็นประธานการประชุม คกก.กาชาด

13 มี.ค. 2564

27 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้


เวลา 09.01 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางฉลวย กรกิจโสภณ ประธานคณะกรรมการจัดงานบุญถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดสวาย ตำบลตูม - สวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่ง จากการจัดงาน ฯ สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายขนมไทยตำบลนามะตูม ในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายเสกสันต์ วจนพงศ์พันธุ์ วิทยากรค่ายพุทธบุตรกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตร จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี นำ นายยงยุทธ สงวนชม และคณะจัดงานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดหนองเสือ ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่ง จากการจัดงาน ฯ สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าด้วยนางวีณา อติกานต์กุล ประธานคณะกรรมการจัดงานบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดกุณฑีธาร (หัวกุญแจ) ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จัดหวัดชลบุรี และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน ฯ สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล และทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชลบุรี ในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าด้วยรองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำ คณะกรรมการร้านธรรมศาสตร์กาชาด ประจำปี 2562 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำ นายเสรี จุลศักดิ์ศรีสกุล ประธานบริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสาวสิทธิภาณี กิตติสิทโธ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอส แอนด์ เอส มีเดีย จำกัด นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรายการโทรทัศน์ “ม.ปลายสายเก่ง” ประจำปี 2562 และประจำปี 2563 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และแผ่นดีวีดีรายการ ฯ ในโอกาสนี้ นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณด้วยนางภิญญา สุขพันธ์ นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้


1. นายพงศ์ปณต ถนอมบูรณ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2564


2. นางสาวพิชญาดา ศรีปัญญา และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2564ศาสตราจารย์เกียรติคุณพูนพิศ อมาตยกุล ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีไทย “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ครั้งที่ 34/2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ ข้าราชการกรมกิจการเด็กและเยาวชน และผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และผู้เกี่ยวข้อง นำ เยาวชนผู้ชนะเลิศการประกวด ฯ ประเภทวงมโหรี ประเภทบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้องเพลงไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณจากนั้น เวลา 14.04 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จออก ณ ห้องประชุม อาคารหอพระสมุดส่วนพระองค์ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 340 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกรรมการสภากาชาดไทย ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในภารกิจต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ ความก้าวหน้าการพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทย, การดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์ สภากาชาดไทย ,การดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิต อวัยวะ และผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ, การดำเนินการของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล ของสภากาชาดไทย, การดำเนินการของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และคณะกรรมการอำนวยการด้านการสื่อสารองค์กรสภากาชาดไทย เสนอการวางแผนพัฒนาแบรนด์ของสภากาชาดไทย นอกจากนี้ สำนักงานจัดหารายได้ เสนอรายงานการจัดงานกาชาด ประจำปี 2564 , สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ รายงานโครงการมอบชุดธารน้ำใจสู่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ทั่วประเทศ สำหรับโครงการมอบชุดธารน้ำใจสู่ผู้สูงวัย ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ทั่วประเทศนั้น สภากาชาดไทยได้ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ได้แก่ ผู้สูงอายุ ,ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง โดยมีการลงพิกัด GPS ในฐานข้อมูลแอปพิเคชัน "พ้นภัย" เมื่อเกิดภัยพิบัติ กลุ่มเปราะบางจะได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 จะดำเนินการเยี่ยมบ้าน และมอบชุดของขวัญหรือชุดธารน้ำใจสู่ผู้สูงวัยฯ ให้กับผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ทั่วประเทศ จำนวน 6 แสนราย

ข่าวยอดนิยม