การเมือง

'สุดารัตน์' เสนอเลื่อนลงมติแก้ร่างรธน. พร้อมทางออกอย่างสันติ

11 มี.ค. 2564

92 view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

วันนี้ (11 มี.ค. 64) คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ โพสต์แถลงการณ์ ‘กลุ่มสร้างไทย’ ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย คำร้องของนายไพบูลย์ นิติตะวัน และนายสมชาย แสวงการ สมาชิกรัฐสภา ที่ขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจรัฐสภาในการตั้ง ส.ส.ร. เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยมีใจความว่า


ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยเรื่องพิจารณาที่ 4/2564 สรุปว่าหากรัฐสภาจะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงมติเสียก่อน และเมื่อทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้วต้องให้ประชาชนลงมติเห็นชอบหรือไม่กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกครั้งหนึ่ง นั้น 


กลุ่มสร้างไทยแม้จะไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยดังกล่าวตามเหตุผลที่เคยแถลงไปก่อนหน้านี้แล้ว แต่โดยที่รัฐธรรมนูญมาตรา 211 วรรคสี่บัญญัติให้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและเพื่อนำพาประเทศออกจากวิกฤตทางการเมือง กลุ่มสร้างไทยจึงขอเสนอให้รัฐสภาและรัฐบาลได้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้


1. รัฐสภาควรเลื่อนการลงมติการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในวาระที่สามออกไปก่อน เพื่อรอการทำประชามติสอบถามประชาชนตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ เพื่อรักษาสมดุลแห่งอำนาจในการลงมติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน และสมาชิกวุฒิสภาให้ยังคงเป็นเช่นเดิมไปพลางก่อน


2. โดยที่ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังพิจารณาในรัฐสภาเป็นร่างของพรรคร่วมรัฐบาล อีกทั้งยังเป็นเรื่องที่กระทบถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีควรเร่งดำเนินการปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฏรและประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีการออกเสียงประชามติ ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2552 ที่ยังมีผลบังคับใช้ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 57 /2557 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2557 ข้อ 3 


3. กลุ่มสร้างไทยเห็นว่าทางออกเดียวที่จะนำพาประเทศชาติออกจากวิกฤตความขัดแย้งทางการเมืองคือการคืนอำนาจให้ประชาชนได้เป็นผู้กำหนดกติกาการอยู่ร่วมกันและกติกาทางการเมืองของประเทศนี้ใหม่ โดยการเลือกตั้ง สสร. มาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจ รัฐบาลจึงควรเร่งดำเนินการให้มีการออกเสียงประชามติในประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยโดยเร็วซึ่งสามารถจะดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในไม่เกิน 90 วัน ตามกฎหมายประชามติที่ยังมีผลบังคับใช้ เพื่อให้ปัญหาทางการเมืองของประเทศได้รับการคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีต่อไป

ข่าวยอดนิยม