พระราชสำนัก

องคมนตรีพงษ์เทพ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จ.แพร่ และเชียงราย

11 มี.ค. 2564

16 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ซึ่งทางโรงเรียนได้เสนอของบประมาณในการก่อสร้างโดม เพื่อกันแดดกันฝนแก่นักเรียน รวมทั้งของบประมาณจัดสร้างบ้านพักนักเรียน และการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ ในส่วนของการจัดการเรียนการสอน ได้เสริมสร้างความรู้ และทักษะอาชีพ ให้แก่นักเรียน อาทิ การทำขนมอบ และเบเกอรี่ การผ้าปักชาวเขา เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างรายได้ในระหว่างเรียนปัจจุบันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 แบบสหศึกษาประเภทอยู่ประจำ มีนักเรียน 515 คนจากนั้น ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 1,867 คน ที่ผ่านมามีการพัฒนาด้านต่างๆ อาทิ การขับเคลื่อนโปรแกรม E-school Master เพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ฐานดิจิทัลแพลตฟอร์ม การพัฒนาแอพพลิเคชั่นความดีตามพระบรมราโชบาย นอกจากนี้ ยังพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ในรูปแบบโรงเรียนเตรียมอาชีพ โดยจัดสร้างห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ทั้งพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนศาสตร์พระราชา, โรงเรียนแห่งโอกาสและการพัฒนา , ตลอดจนจัดตั้งกองจิตอาสา ร.ป.ค.15 ราชภักดี เพื่อสืบสานพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข่าวยอดนิยม