พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานสัมมนาวิชาการ "ครบรอบ 10 ปี โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย กับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

11 มี.ค. 2564

116 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม อาคารหอพระสมุดส่วนพระองค์ วังสระปทุม ทรงเปิดงานสัมมนาวิชาการ "ครบรอบ 10 ปี โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" โอกาสนี้ พระราชทานบันทึกข้อตกลง แก่ผู้แทนจากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และ บี.กริม ซึ่งเป็นบันทึกข้อตกลงที่ทำต่อเนื่องมาเป็นฉบับที่ 3 โดยทั้ง 8 ภาคีประเทศไทย ทำร่วมกับมูลนิธินักวิจัยน้อยประเทศเยอรมนีการสัมมนาครั้งนี้ ถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์อิเล็ก ทรอนิกส์เต็มรูปแบบ เป็นการปรับรูปแบบการจัดงานช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิค-19 มีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับและส่งสัญญาณออนไลน์จากที่ต่างๆ ถ่ายทอดให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้รับชม มีผู้นำเครือข่ายท้องถิ่นและคณะทำงานของโครงการกว่า 3,500 คน จาก 238 เครือข่ายทั่วประเทศโอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัสเปิดการสัมมนา และทรงปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน"จากนั้น ทอดพระเนตรการบรรยายผ่านโปรแกรมออนไลน์ จากด็อกเตอร์ ไมเคิล ฟริซ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธินักวิจัยน้อย ประเทศเยอรมนี และนาง ซิบลี ไซเดอร์ ผู้อำนวยการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศออสเตรเลีย แล้วทอดพระเนตรนิทรรศการผ่านโปรแกรมออนไลน์ ประกอบด้วยวีดิทัศน์ครบรอบ 10 ปี บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และผลงานของผู้ร่วมโครงการ รวม 3 นิทรรศการ ได้แก่ ผลงานกิจกรรมของครูปฐมวัยที่โดดเด่น สะท้อนการประยุกต์เข้ากับบริบทท้องถิ่นและสังคมจาก 13 โรงเรียน , นิทรรศการกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการนำกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 9 หัวข้อ ที่โครงการทำใน 9 ปีแรก มาเชื่อมโยงกับแนวคิด "การพัฒนาที่ยั่งยืน" และผลงานโครงงานของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่โดดเด่นจำนวน 6 ผลงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ และทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัย เริ่มต้นมีโรงเรียนเข้าร่วมเพียง 221 โรงเรียน ปัจจุบันขยายผลสู่ 29,129 โรงเรียน ใน 238 ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ได้ขยายโครงการไปทั่วประเทศ มีองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ปฐมวัยเพิ่มขึ้น และยังเผยแพร่โครงการ สู่ระบบครอบครัว มีรายการโทรทัศน์ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" เป็นรายการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย นำเสนอในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน สอดแทรกการทดลองวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจง่าย เป็นการปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่รัก และเห็นว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อ และยังสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กกล้าคิด กล้าทำ กล้าพูด ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย รวมถึงการจัดงานเทศกาลวันบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในภูมิภาคต่างๆ

ข่าวยอดนิยม