พระราชสำนัก

องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย จ.กำแพงเพชร

09 มี.ค. 2564

16 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ไปประชุมและติดตามสถานการณ์การเกิดวาตภัย ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร


ต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 717 ถุง ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ เพื่อนำไปมอบแก่ราษฎร ที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น


โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎร ผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ให้รับทราบ


จากนั้นองคมนตรี ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบวาตภัย และผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร จำนวน 10 ครอบครัว ซึ่งเป็นหนึ่งใน 7 อำเภอ ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน พร้อมทั้งพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจ ให้สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติสุข ราษฎรต่างปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น


จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับอิทธิพลจากอากาศแปรปรวน เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และมีลมกระโชกแรง เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ทำให้บ้านเรือนราษฎรใน 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองกำแพงเพชร, อำเภอคลองลาน, อำเภอไทรงาม, อำเภอโกสัมพีนคร, อำเภอคลองขลุง, อำเภอบึงสามัคคี และอำเภอลานกระบือ ได้รับความเสียหาย รวม 717 ครัวเรือน


โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย และสั่งการให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน มูลนิธิ องค์กร และจิตอาสาพระราชทาน เข้าให้ความช่วยเหลือและเยียวยาเบื้องต้นแล้ว

ข่าวยอดนิยม