พระราชสำนัก

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเป็นอาจารย์พิเศษ การอบรมหลักสูตร "การดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย" ของนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 4

07 มี.ค. 2564

17 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังอาคารเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ กองฝึกศูนย์ยุทธการและสื่อสารกองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทรงเป็นอาจารย์พิเศษการอบรมหลักสูตร "การดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย" ของนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 4 เป็นการส่วนพระองค์ ซึ่งกองทัพเรือ ได้น้อมนำพระนโยบาย "ให้มีการรณรงค์การดำน้ำเชิงอนุรักษ์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติใต้ทะเล" มาจัดการอบรม เพื่อให้นักเรียนนายเรือ ที่จะเติบโตเป็นนายทหารสัญญาบัตร ของกองทัพเรือในอนาคต มีความตระหนักรู้ ในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และเป็นกำลังหลักในการปลูกฝังให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนชาวไทย และชาวต่างชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ รวมทั้งการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ให้คงความอุดมสมบูรณ์ในการนี้ ทรงฟังบรรยายเกี่ยวความสำคัญของการป้องกันภัยคุกคามทางสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการขยะทั้งบนบกและใต้ทะเล โดยรองศาสตราจารย์ดอกเตอร์สิงห์ อินทรชูโต (อิน-ทระ-ชู-โต) หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมกันนี้ ทรงบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนภาคทฤษฎี โดยทรงกล่าวถึงบทบาทของนักเรียนนายเรือ ในการอนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย รวมทั้งความสำคัญของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลไทยที่มีความสัมพันธ์กัน โดยทรงถ่ายทอดประสบการณ์ และแนวคิดด้านการดำน้ำเชิงอนุรักษ์ ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระดำริ ที่จะอนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย จึงทรงจัดตั้ง "มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา" ซึ่งยกฐานะจาก "โครงการอนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา" เพื่อกระตุ้นการปลูกจิตสำนึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการอนุรักษ์ แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนจากนั้น เสด็จไปยังหาดน้ำใส หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ทรงตรวจการประกอบชุดดำน้ำ และทรงดำน้ำเก็บขยะใต้ท้องทะเล ร่วมกับนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 4 รวม 71 นาย โดยเป็นการฝึกภาคปฏิบัติของการอบรมฯ ที่ผ่านมา กองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยฯ ซึ่งมีภารกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ , ด้านการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยและแนวปะการัง และ ด้านการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและประชาสัมพันธ์ โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรก ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ในฐานะอาจารย์พิเศษ ของนักเรียนโรงเรียนนายเรือ

ข่าวยอดนิยม