พระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน ของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

07 มี.ค. 2564

12 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน ซึ่งคณะครู นักเรียน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมกันดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วัน เพื่อเสริมสร้างการเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ส่งผลให้สมาชิกเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีเป้าหมายในชีวิต มีจิตอาสา สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเป็นที่ยอมรับของส่วนรวมผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ รณรงค์ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด ในรูปแบบ "เพื่อนช่วยเพื่อน" และ "พี่สอนน้อง" การอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิก กิจกรรมค่ายวัยรุ่นคุณธรรม กิจกรรมดนตรี-กีฬาต้านยาเสพติด การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การให้คำปรึกษา การพัฒนา EQ และกิจกรรมที่สมาชิกให้ความสนใจ อาทิ การเพนท์ถุงผ้าลายสังคโลก การทำมาลัยกระทงใบตองโอกาสนี้ พระราชทานกำลังใจและคำแนะนำ เพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง แก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้น จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ซึ่งเคยติดยาเสพติดและปัจจุบันมีความมุ่งมั่น ที่จะเลิกเสพ พร้อมพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน จากสถานศึกษาต่างๆพร้อมกันนี้ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วัน ร่วมกับผู้ได้รับคัดเลือกเป็นทูบีนัมเบอร์วันไอดอล ทั้งนี้จังหวัดสุโขทัย มีองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุน ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์หลักโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ส่งผลให้เด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย มีค่านิยมที่ถูกต้อง เกิดภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ เชื่อมั่นภาคภูมิใจในตนเอง เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด รวมทั้งพัฒนาเครือข่าย ให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน มุ่งสู่เป้าหมายจังหวัดสุโขทัยปลอดภัยจากยาเสพติด มีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันอายุ 6 -25 ปี จำนวน 1 แสน 7 หมื่น 4 พัน 521 คน มีการดำเนินงานอำเภอทูบีนัมเบอร์วันครบทั้ง 9 อำเภอ มีชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษา และสถานประกอบการ ทั้งสิ้น 162 ชมรม และมีศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน รวม 67 แห่ง

ข่าวยอดนิยม