พระราชสำนัก

องคมนตรีดาว์พงษ์ ติดตามการดำเนินงาน โครงการอบรมแกนนำวิศวกรสังคม แม่ไก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง

06 มี.ค. 2564

48 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ที่ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปติดตามการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ "สร้างแกนนำนักศึกษาราชภัฏวิศวกรสังคม (แม่ไก่)" มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นวันที่ 3 ถึง 5 มีนาคม 2564 เพื่อพัฒนาศักยภาพ และทักษะการเป็นวิศวกรสังคม 4 ประการ คือ ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ-ผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย, ทักษะในการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา , ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นปราศจากข้อขัดแย้ง และทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อเป็นเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่ชุมชนท้องถิ่น โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง รวม 213 คน เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา , มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี , มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ , มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี , มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนักศึกษาได้ฝึกใช้เครื่องมือพัฒนาตนเองและชุมชน รวมทั้งลงพื้นที่ฝึกประสบการณ์จริง เพื่อเน้นย้ำพลังของเครื่องมือวิศวกรสังคมที่ใช้ได้จริง ซึ่งแกนนำวิศวกรสังคม หรือเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่ผ่านการบ่มเพาะแล้ว จะสามารถนำความรู้ และทักษะการเป็นวิศวกรสังคม ไปดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น ในการต่อยอด ขยายผล สร้างเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นถัดไป เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ด้วยพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของ "ราชภัฏ วิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน"

ข่าวยอดนิยม