พระราชสำนัก

องคมนตรีดาว์พงษ์ ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี

26 ก.พ. 2564

7 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้รับฟังการบรรยายสรุป ผลการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 แต่ยังทำหน้าที่ เป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี โดยเข้าพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษาให้กับพื้นที่ 33 หมู่บ้าน 29 โรงเรียน เกิดเป็นภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนากว่า 4,000 คน สำหรับปีงบประมาณ 2564 อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว จำนวน 38 โครงการ ที่มุ่งเน้นการยกระดับและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนฐานราก ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 รวมทั้งการสร้างความรักความสามัคคีของชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ในการปลุกพลังภาคีเครือข่ายร่วมกันพัฒนานอกจากนี้ ยังรับฟังการบรรยายสรุปจากนักศึกษาในกิจกรรม “วิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ซึ่งเป็นการสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ-ผล ทักษะการสื่อสารองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง ระดมสรรพกำลังและทรัพยากรในการแก้ปัญหา และทักษะการสร้างนวัตกรรม ให้กับนักศึกษา นำไปใช้ในการดำรงชีวิต และการทำงานในอนาคตในตอนบ่าย เปิดโอกาส ให้กลุ่มผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าหารือเป็นการส่วนตัว ถึงแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ โดยใช้เครื่องมือวิศวกรสังคม อันเป็นกระบวนการบ่มเพาะ soft skill ที่สำคัญให้กับเยาวชน ด้วยการ coaching จากคณาจารย์

ข่าวยอดนิยม