พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเป็นประธานเปิดการประชุม กรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 1

26 ก.พ. 2564

26 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จลง ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงเป็นประธานเปิดการประชุม กรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ในการนี้ ทรงฟังการกราบทูลรายงานการดำเนินงาน และความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ประกอบด้วย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2564 ถึง 2565, รายงานการเงิน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ,รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม และความก้าวหน้าของสำนักกิจกรรมพิเศษ และการแต่งตั้งคณะกรรมการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพชุดใหม่ตลอดระยะเวลากว่า 34 ปี ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้น้อมนำพระปณิธานในการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสภาพแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมถึงผู้ยากไร้ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ การดำเนินงานมีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับ เช่น โครงการทับทิมสยาม 05 จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยได้จัดสรรบ้านพักอาศัยพร้อมที่ดินทำกิน ตลอดจนฝึกอบรมสร้างอาชีพ ให้แก่ประชาชน ปัจจุบันหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 เป็นแหล่งผลิตสมุนไพรอินทรีย์ อาทิ ฟ้าทะลายโจร, ขมิ้น, และไพล ให้แก่โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี รวมไปถึงโรงพยาบาลอื่นๆ นับเป็นการสร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง จนสามารถดำรงชีวิต และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ข่าวยอดนิยม