พระราชสำนัก

องคมนตรี ร่วมลงนาม MOU โครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ปีที่ 1

24 ก.พ. 2564

10 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี ร่วมลงนาม MOU โครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ปีที่ 1


วันนี้ ที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค ในโครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ปีที่ 1


เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เยาวชน ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ พร้อมสร้างเครือข่าย ฮีโร่น้อย อาสาพิทักษ์น้ำ ช่วยดูแลรักษาแหล่งน้ำให้มีคุณภาพ สามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำ ร่วมสอดส่องดูแลและแจ้งเหตุท่อประปาในชุมชน เป็นเครือข่ายสำคัญ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำของประเทศ ให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า


ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขา มีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง รวม 66 โรงเรียน จะเริ่มดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเรื่องการประหยัดน้ำ วิธีการสังเกตน้ำสูญเสีย ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพน้ำ และซ่อมแซมท่อแตก ท่อรั่วภายในบ้าน


พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายสำคัญ ในการมีส่วนร่วมอาสาสอดส่องดูแลทรัพยากรน้ำ และท่อแตกรั่วฉุกเฉินภายในชุมชน เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรน้ำ อันเป็นไปตามภารกิจของมูลนิธิฯ ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา


โครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ปีที่ 1 นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ในการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็ก และเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ อันจะช่วยรักษาทรัพยากรที่สำคัญของชาติไว้ได้อย่างยั่งยืน


ข่าวยอดนิยม