พระราชสำนัก

องคมนตรีพงษ์เทพ ตรวจเยี่ยม รร.ราชประชานุเคราะห์ 12 จ.สุราษฎร์ธานี

22 ก.พ. 2564

15 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะจากส่วนกลาง ไปตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า พร้อมสร้างขวัญกำลังใจ แก่คณะครู และนักเรียน รวมถึงรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของครู และนักเรียน ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โอกาสนี้ได้รับฟังบรรยายสรุปข้อมูลภาพรวมของโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอน ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 ซึ่งในช่วงดังกล่าวทางโรงเรียนได้ เปลี่ยนมาใช้ระบบ Online, On-air และ On Hand หรือการทำแบบฝึกหัด ที่เน้นเป็นพิเศษ เพื่อแก้ปัญหาให้กับบางครอบครัว ที่ไม่มีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ ที่ใช้เป็นช่องทางสำหรับการเรียนของนักเรียน อาทิ คอมพิวเตอร์ มือถือ หรือแท็บเล็ตจากนั้น องคมนตรี และคณะได้เยี่ยมชมกิจกรรมตามห้องเรียนต่างๆ รวมถึงนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน และกิจกรรมการแสดง พร้อมกันนี้ได้มอบผ้าห่มพระราชทานให้แก่นักเรียนใหม่ที่เข้าศึกษา จำนวน 78 คน สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 เดิมชื่อโรงเรียนวัดสุคนธาวาส โดยเป็นหนึ่งในโรงเรียนหลายแห่ง ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัยที่แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี 2505 หลังจากที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงก่อตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขึ้นในปี 2506 เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยครั้งนั้น และทรงรับโรงเรียนวัดสุคนธาวาส ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ ในการก่อสร้างอาคารเรียน พร้อมกับชื่อใหม่ว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 ปัจจุบัน จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียน 258 คน

ข่าวยอดนิยม