พระราชสำนัก

องคมนตรีพงษ์เทพ เยี่ยมให้กำลังใจคณะครู และ นร. รร.ราชประชานุเคราะห์ 42 จ.สตูล

21 ก.พ. 2564

8 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เพื่อติดตามการดำเนินงาน พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน โดยโรงเรียนฯ มีนโยบายพัฒนาคุณภาพนักเรียน ให้มีความรู้ด้านวิชาการ ควบคู่กับวิชาชีพ ตลอดจนปลูกฝังอุปนิสัยพอเพียง ซึ่งได้ดำเนินการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพ แบบบูรณาการ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นอาชีพสร้างรายได้ ให้กับตนเองและครอบครัวในอนาคต อาทิ งานลูกปัด งานทอผ้า การแปรรูปจากเห็ด งานคหกรรม งานอุตสาหกรรม และความคิดสร้างสรรค์ โดยในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ องคมนตรีได้มอบนโยบายให้ทางโรงเรียน จัดทบทวนบทเรียนก่อนนอน เพื่อพัฒนาเด็กในเรื่องของการเรียนรู้ และทบทวนบทเรียนเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำถึงการรักษาสุขอนามัย ความสะอาดของเด็กนักเรียน สภาพแวดล้อม และอาคารต่างๆภายในโรงเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขในปัจจุบันสำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2549 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เป็นโรงเรียนสหศึกษา ประเภทประจำ เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 803 คน จัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน และจัดการเรียนแบบทวิศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ยังเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ประชาธิปไตย และปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนให้มีความสมบูรณ์

ข่าวยอดนิยม