พระราชสำนัก

องคมนตรีพงษ์เทพ ตรวจเยี่ยม รร.ราชประชานุเคราะห์ จ.กระบี่

20 ก.พ. 2564

20 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ เพื่อติดตามความคืบหน้า ผลการดำเนินงาน และรับทราบอุปสรรคปัญหา ในการจัดการศึกษา และมาตรการ ในการดูแลนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C0VID -19) พร้อมเยี่ยมชม นิทรรศการอาชีพ เพื่อการมีงานทำของนักเรียนทั้งนี้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เขาพนม จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2514 จัดการศึกษาให้แก่นักเรียนยากไร้ กำพร้าบิดามารดา ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 929 คน และบุคลากร 95 คน หลังจากเกิดเหตุการณ์ธรณีพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ เมื่อปี 2547 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสร้างอาคารขึ้นใหม่ และได้เปลี่ยนชื่อ เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ โรงเรียนเน้นส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ยังยืน พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน เพื่อสร้างคนดีสู่สังคมจากนั้น องคมนตรี และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมครู,นักเรียน พร้อม มอบสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กับโรงเรียน และติดตามการดำเนินงาน ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 อำเภอเหนือคลอง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่ หลังจากอาคารเรียน ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย เมื่อปี 2505 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 586 คน และบุคลากร 39 คน ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้รับรางวัลต่างๆ อาทิ รางวัลสถานศึกษาพระราชทานทั้ง 3 ระดับ ,ได้รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม 1 -ม. 3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ได้รับโล่เกียรติคุณองค์กรที่ให้การสนับสนุนด้านการควบคุมการบริโภคบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และน้ำกระท่อม โดยใช้ชุมชนเป็นฐานปี 2563 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดกระบี่ รวมถึงรับรางวัลชมเชยการพัฒนานวัตกรรม และการส่งเสริมการศึกษา 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล การจัดการเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติ ในสถานการณ์โควิด 19 และรางวัลสื่อสร้างสรรค์ต้านการทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น ) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ต่อจากนั้น ได้เดินทางไปร่วมตรวจสอบที่ดินของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ที่ว่าการ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซึ่งมีจำนวน 2 แปลง รวมเนื้อที่ 10 ไร่ อยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลกันตัง ตามที่นายเบียนเจ้ง ณ ระนอง น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายที่ดินโดยเสด็จพระราชกุศล ให้กับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อปี 2514 และ ปี 2521 ซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ได้มอบหมายให้จังหวัดตรัง ทำสัญญาเช่าที่ดินเพียงบางส่วน เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชน 4 ราย ในสัญญาเช่าปีละ 100 บาทต่อราย และได้ยุติการเช่าไปเมื่อปี 2560 ปัจจุบันได้มอบหมายสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง พิจารณาแผนงานโครงการ ที่จะใช้ประโยชน์จากที่ดิน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ต่อไป โอกาสนี้ไปเยี่ยมครอบครัวประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจด้วย

ข่าวยอดนิยม