พระราชสำนัก

องคมนตรีเฉลิมชัย ตรวจเยี่ยม รร.กองทุนการศึกษา พร้อมติดตามผลการดำเนินงาน อ.เทพา จ.สงขลา

19 ก.พ. 2564

2 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสารท องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจโรงเรียน บุคลากร และนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเขตจังหวัดสงขลา ที่โรงเรียนบ้านกระอาน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาอิสลาม จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ,ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียน 338 คน โรงเรียนได้เข้าร่วม โครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา และโครงการโรงเรียนประชารัฐ จังหวัดชายแดนภาคใต้ , โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานสร้างคนดีให้บ้านเมือง โดยดำเนินการโรงเรียนกองทุนการศึกษา 3 เสาหลัก เพื่อสร้างคุณภาพทางการศึกษา และปลูกฝังวินัย คุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียนจากนั้น องคมนตรี และคณะ เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านป่าโอน ตำบลเทพา เพื่อตรวจเยี่ยม และรับฟังผลการดำเนินงาน ที่เปิดสอน ระดับชั้นอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น และจัดการเรียนการสอน 2 ระบบคือสามัญ และอิสลามศึกษาแบบเข้ม ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 310 คน ทางโรงเรียนได้ขับเคลื่อนการศึกษา และคุณภาพของผู้เรียน ภายใต้นโยบาย เป้าหมายการจัดการศึกษา 5g 5ดี และกิจกรรมครอบครัวคุณธรรม ซึ่งเป็นการดําเนินการประสานความร่วมมือ ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อแก้ปัญหา พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน โดยเน้นความเป็นเด็กดีควบคู่ไปกับเด็กเก่ง อ่านออกเขียนได้

ข่าวยอดนิยม