พระราชสำนัก

องคมนตรีดาว์พงษ์ ติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

18 ก.พ. 2564

15 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม โอกาสนี้ รับฟังสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ซึ่งถึงแม้จะมีอุปสรรคในการลงพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 แต่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ยังสามารถบริหารจัดการดำเนินการตามภารกิจพัฒนาท้องถิ่นได้ถึง 30 โครงการ ใน 7 พื้นที่ แบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 16 โครงการ ด้านคุณภาพชีวิต 7 โครงการ ด้านสิ่งแวดล้อม 3 โครงการ และด้านการศึกษา 4 โครงการ ทำให้เกิดการพัฒนาอาชีพ สร้างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สร้างความสามัคคี และสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ครัวเรือนในพื้นที่ ในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีแผนการดำเนินงาน ที่มุ่งสร้างชุมชนนวัตกรรม ในจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งการยกระดับคุณภาพนักศึกษา ให้เป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนวัตกรชุมชน ภายใต้หลักการของ "วิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน"ในตอนบ่าย องคมนตรีเดินทางไปยังบ้านโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เดิมเป็นพื้นที่รกร้างของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยความร่วมมือของนักศึกษาวิศวกรสังคม คณาจารย์ และปราชญ์ชุมชน ในการใช้เครื่องมือ และกระบวนการวิศวกรสังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะวิชาการ ให้กับนักศึกษาแบบพหุศาสตร์ ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ที่ใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน

ข่าวยอดนิยม